พระธาตุสี่จอม

หมู่ที่ 9 เลขที่ 99 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
๑.พระธาตุสี่จอม ได้แก่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมมอญ เป็นฉายาสะท้อนความศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอแม่สะเรียง ว่า “ดินแดนพระธาตุสี่จอม” โดยทั้ง 4 วัด ตั้งอยู่บนดอยหรือภูเขาทั้ง 4 ทิศของเมือง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกปักรักษา เมืองแม่สะเรียงแห่งนี้ วัดและพระธาตุทั้งสี่จอม คือโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งผู้มาเยื่อนสามารถเข้าไปนมัสการเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ว่ากันว่าหากสักการะพระธาตุครบทั้งสี่จอม จะเป็นผู้ประเสริฐไปด้วยปัญญา
วัดจอมแจ้งหรือวัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่สะเรียง ตรงทางเข้าเมืองอำเภอแม่สะเรียง ใกล้กับ พิพิธภัณฑ์อำเภอแม่สะเรียง อยู่ใกล้ตัวอำเภอแม่สะเรียงมากที่สุด ด้านหน้าวัดมีบันไดนาคทางขึ้น/ลงด้านหน้าภายในวัดพระธาตุจอมแจ้ง ด้านหลังมีพระธาตุจอมแจ้งประดิษฐานอยู่สององค์ มีศิลปกรรมแบบล้านนาแบบผสมผสาน และมีพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่ บริเวณโดยรอบ ของวัด จะมีจุดชมวิวมองไปทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นภาพทุ่งนา และบ้านเรือนของชาวอำเภอแม่สะเรียง
วัดพระธาตุจอมทอง เป็นพระธาตุคู่บ้าน คู่เมืองเช่นเดียวกัน ตั้งอยู่เส้นทางเดียว กับวัดจอมแจ้ง วัดจอมทองมีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปหลวงพ่อโต พระพุทธมณี มิ่งมงคล” ก่ออิฐถือปูน สูง 15 เมตร หน้าตักกว้าง 19 เมตร ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างถูกต้องตาม พุทธลักษณะ 32 ประการของพระพุทธเจ้า
วัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่ง ที่ชาวบ้านศรัทธา และสักการะบูชา เป็นลักษณะสถูปแบบล้านนา วัดพระธาตุจอมมอญพระธาตุจอมมอญ เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง มีลักษณะ สถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์แบบ ล้านนาเก่าแก่ ทั้งยังได้ชม “รอยเท้าอรหันต์ 7 ขวบ” มีงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี พระพุทธรูปหลวงพ่อ โตก่ออิฐถือปูน สูง 15 เมตร หน้าตักกว้าง 19 เมตร พระธาตุจอมมอญถือว่ามีจุดชมวิวที่สวยที่สุด ทั้งทุ่งนา แม่น้ำ และบ้านเรือน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่ตั้ง วัดจอมแจ้ง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

ที่ตั้ง วัดพระธาตุจอมทอง ถนนอบจ.มส. 4075 (ป่ากล้วย-ทุ่งพร้าว) ตำบลแม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

ที่ตั้ง วัดจอมแจ้ง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

ที่ตั้ง วัดพระธาตุจอมทอง ถนนอบจ.มส. 4075 (ป่ากล้วย-ทุ่งพร้าว) ตำบลแม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรีมยง แม่ฮ่องสอน 58110

ที่ม กระทรวงวัฒนธรรม

พระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา

ที่ตั้ง ม.๑๗ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
๑.องค์พระธาตุสีทองเหลืองอร่ามตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนดอยจอมทองคือ “พระธาตุจอมทอง” ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุจอมทอง เป็นปูชนียสถานโบราณคู่เมืองพะเยา อันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเมืองพะเยามาตั้งแต่โบราณ พระธาตุจอมทองเป็นเจดีย์ทรงล้านนาสูง ๓๐ เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง ๙ เมตร ซ้อนกันสามชั้น รองรับองค์ระฆัง ส่วนยอดสุดเป็นฉัตรสีทอง ฐานโดยรอบข้างล่างบุด้วยแผ่นโลหะ ดุนลายเป็นรูป ๑๒ นักษัตร และลายไทยอันงดงาม พระธาตุองค์นี้ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าสร้างตั้งแต่สมัยใดเพียงแต่มีประวัติเกี่ยวกับพระธาตุจอมกิตติที่เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมาขององค์พระธาตุจอมทองนั้นเล่ากันว่า ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เมืองภูกามยาว และได้ทรงประทับแรมบนดอยซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งหนองเอี้ยงทางทิศเหนือ ก็คือดอยจอมทองซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุจอมทองแห่งนี้ พระองค์ได้มอบพระเกศาธาตุ ให้แก่พระเจ้าอโศก แต่พระเจ้าอโศกได้ทรงมอบแก่นายช่างทอง ผู้ซึ่งได้ถวายภัตตาหารแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เส้นพระเกศาธาตุที่ได้มานั้น นายช่างทองจึงได้นาไปฝังลงในบ่อลึกกว่า ๗๐ เมตร แล้วสร้างเจดีย์อำพรางไว้ ต่อมาครูบาศรีวิชัย ครูบาแก้ว และครูบาปัญญา ทั้ง ๓ ท่าน ได้ร่วมกันบูรณะพระธาตุขึ้นใหม่ ตราบจนทุกวันนี้
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวันเวลา 07.00 – 18.30 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
ไม่มี
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
094 791 4116
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ห้องน้ำ ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม