วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง

ที่ตั้ง ถนนพระแก้ว ตำบล เวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
๑.วัดเก่าแก่สวยงามที่มีอายุนานนับพันปี ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ พ.ศ. 1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปีที่มาของชื่อวัดพระแก้วดอนเต้านั้นตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระมหาเถระแห่งวัดนี้ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกว่าหมากเต้า) และนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปซึ่งต่อมาได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจนถึงปัจจุบัน น่าชม องค์พระบรมธาตุดอนเต้า พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีอายุเก่าแก่พอ ๆ กับวัด วิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วิหารพระเจ้าทองทิพย์สร้างโดยพระนางจามเทวีอายุกว่า 1,000 ปี ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ศิลปะสมัยเชียงแสน มณฑปหรือพญาธาตุศิลปะแบบพม่า วิหารลายคำสุชาดารามฝีมือช่างเชียงแสนภายในมีจิตรกรรมฝาผนังลวดลายทองงดงาม
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1883 1070
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/WPKDT/
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ

ที่ตั้ง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
๑.จุดตั้งชุมชนมีความเชื่อมโยงกับเมืองลำปางทั้งยุคที่ ๑ ยุคที่ ๒ และยุคที่ ๓ จึงทำให้มีสถานที่สำคัญๆ ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเป็นจำนวนมาก มีโบราณสถานที่มีความสำคัญคือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดปงสนุก วัดประตูป่อง ซุ้มประตูโขงโบราณวัดกากแก้ว แนวกำแพงเมืองโบราณ รวมถึงสัญลักษณ์สถานของความเฟื่องฟูในยุคของการสัมปทานป่าไม้ ซึ่งย่านชุมชนท่ามะโอเป็นศูนย์กลาง เช่น บ้านเสานัก บ้านหลุยส์ ที ลีโอโนแวนส์ บ้านเลขที่ ๑ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วชุมชน ยังเป็นมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โฮมสเตย์ และรถรางไว้คอยบริการอีกด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1495 6820
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/TamaoTravel
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม