วัดมหาชัย (วัดมหาธาตุไตยภูมิ)

๑. วัดมหาชัย เดิมชื่อ วัดมหาธาตุไตรยภูมิ ตั้งอยู่บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สร้างเมื่อปี พ.ศ.2026เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมือง ในวัดพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ติดกำแพงวัดด้านหน้า ภายในวัดมหาชัยมีหอพระบาง สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำภู โดยการสร้างของกรมศิลปากรออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมล้านช้าง โดยยึดจากจารึกใต้ฐานพระบาง ซึ่งเป็นภาษาล้านนา ลักษณะคล้ายกับหอพระบาง ที่เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พระบาง วัดมหาชัย เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร มี 2 องค์คู่กัน มีลักษณะเหมือนกันทั้ง 2 องค์ ถือเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญ ของจังหวัดหนองบัวลำภู สร้างด้วยทองสีดอกบวบ มีอักษรจารึกอยู่ที่ฐานเป็นภาษาขอม หรือที่ชาวเมืองเรียกกันว่า “อักษรธรรม” บอกชื่อผู้สร้างและวันเดือนปีที่สร้าง มีอายุกว่า 200 ปี ตามหลักฐานจารึกระบุว่า สร้างโดยแม่อวนและพ่ออวนชาวบ้านหนองบัวลำภู สร้างถวายเมื่อปี พ.ศ.2366 จนกลายมาเป็นพระพุทธรูปประจำคู่บ้านคู่เมืองถึงปัจจุบัน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 06.00 น. – 16.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 2250 1882 (พระครูปทุมธรรมาภิบาล)
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : วัดมหาชัย หนองบัวลำภู

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย

ที่ตั้ง วัดมหาชัยพระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
๑.พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัยตั้งอยู่ในพื้นที่วัดมหาชัยพระอารามหลวง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณ เอกสารโบราณ ศิลปกรรมจำพวกไม้แกะสลักหิน โลหะ เครื่องปั้นดินเผา สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ เครื่องดนตรี เครื่องจักสาน พระพุทธรูปไม้-โลหะ สำริด เทวรูปต่างๆ ทั้งแบบหินทราย และโลหะ สำริด ธรรมาสน์ ทั้งนี้ยังเป็นพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน รวบรวมหนังสือใบลานซึ่งอยู่ตามวัด ให้เป็นแหล่งค้นคว้าพระคำภีร์ทางพระพุทธศาสนา ศึกษาตัวอักษรโบราณ และวรรณคดีของภาคอีสาน ชำระตรวจแก้ถอดความเข้าสู่ภาษาปัจจุบัน และเป็นศูนย์อนุรักษ์วรรณคดี ศิลปะ โบราณคดีทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์โบราณในภาคอีสาน และเป็นศูนย์ส่งเสริมการศึกษาปริยัติธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีของชาติไทย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 4371 1274
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/BaiLanMuseumPhraAriyanuwat
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว