วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี

ตั้งอยู่ถนนอุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑. ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ โดยลูกศิษย์ของในหลวงรัชกาลที่ ๔ เป็นพระอารามหลวง โดยในหลวงรัชกาลที่ ๙ รับเป็นวัดองค์อุปถัมภ์พระอุโบสถ์มีรูปทรงและแบบแปลนเดียวกันกับพระอุโบสถของวัดเบญจมบพิตร เป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วบุษราคัม ซึ่งเป็นพระคู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดอุบลฯ กล่าวคือบุคคลหรือข้าราชการที่จะมาเป็นผู้ปกครองเมืองอุบลฯ จะต้องทำพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาต่อหน้าพระแก้วบุษราคัมมีพิพิธภัณฑ์ (หอแจก)ซึ่งเป็นอาคารไม้ทั้งหลัง เป็นที่เก็บรวบรวมของเก่าแก่ ประเพณีการแกะสลักลวดลาย ลงรักปิดทอง มีตู้พระไตรปิฎกและมีพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้กันเกราองค์ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
๒. วัน เวลา ช่วงเวลาเปิด – ปิด ของสถานที่
วัดจะเปิดตลอดเวลา ยกเว้นพิพิธภัณฑ์ของวัด จะเปิด-ปิด เวลาเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดอุบลฯ (ปิดวันจันทร์และวันอังคาร)
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๕๗๙ ๗๑๒๖
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดศรีอุบลรัตนาราม
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม