ชุมชนคุณธรรมวัดโพนชัย จังหวัดเลย

วัดโพนชัย  เป็นวัดคู่เมืองของอำเภอด่านซ้าย สร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุศรีสองรัก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2103 อายุราว 453 ปี เป็นพื้นที่จัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปีในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี

วัดโพนชัย สร้างมาพร้อมกับการสร้างพระธาตุศรีสองรัก มีพระพุทธเจ้าใหญ่ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอด่านซ้าย ยังเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ ๆ เช่น ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ซึ่งเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียม เป็นผู้นำชาวบ้าน ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดโพนชัย
เป็นวัดคู่เมืองของอำเภอ ด่านซ้าย สร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุศรีสองรัก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2103 อายุราว 453 ปี

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
เป็นที่เก็บรวมรวมเรื่องราวของอำเภอด่านซ้าย มีข้อมูลความเป็นมาของเมืองด่านซ้าย เรื่องราว ประเพณี วัฒนธรรม แบ่งเป็นห้อง ๆ และเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผีตาโขน

พระธาตุศรีสองรัก
พระธาตุศรีสองรัก สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2103  สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2106 เพื่อให้เป็นสักขีพยาน ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา (สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) กับกรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบัน คือแขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว)

วัดเนรมิตวิปัสสนา
พระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลังมีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธาน และมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อพระมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด

ศูนย์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านเดิ่น
เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ ของเมืองด่านซ้าย
– โมเดลจำลองงานบุญหลวง
– ประเพณี 12 เดือน

บ้านเจ้าพ่อกวน
เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ มีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพระธาตุศรีสองรัก และเป็นผู้ดูแลรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

บ้านเจ้าแม่นางเทียม
เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ มีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพระธาตุศรีสองรัก และเป็นผู้ดูแลรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวสุดทาง ที่ด่านซ้าย
เป็นจุดพักรถและจุดชมวิว ที่นักท่องเที่ยวถ่ายรูป เป็นบรรยากาศที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาเพราะว่าด้านล่างนั้นจะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเห็นบ้านเรือนประชาชนของอำเภอด่านซ้าย

กลุ่มต้นฮังคาว จำนวน 19 ต้น อยู่บริเวณหอน้อย/ ศาลเจ้าแสนเมือง
กลุ่มต้นฮังคาว จำนวน 19 ต้น รุกขมรดกของแผ่นดิน ประจำปี 2562 อยู่บริเวณ หอน้อย บ้านเดิ่น อำเภอด่านซ้าย เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวด่านซ้าย (การเข้าไปชม ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแล)

กลุ่มต้นจำปาลาว อยู่บริเวณรอบ ๆ พระธาตุศรีสองรัก
กลุ่มต้นจำปาลาว จำนวน 19 ต้นบริเวณลานด้านบน (โดยรอบ) พระธาตุศรีสองรัก รุกขมรดกของแผ่นดิน ประจำปี 2562

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์ปศุสัตว์ตาม แนวพระราชดำริ
เป็นแหล่งผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์ที่จำเป็นและเหมาะสำหรับสภาพพื้นที่ไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ขาดแคลน รวมทั้งให้กับราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ต่าง ๆ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การแสดงผีตาโขน
วัดโพนชัย การแสดงการละเล่นผีตาโขน นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้

การทำต้นผึ้ง
วัดโพนชัย กิจกรรมการทำต้นผึ้ง ถวายพระธาตุศรีสองรักต้นละ 150 บาท

การทำขันหมากเบ็ง
วัดโพนชัย ทำขันหมากเบ็งถวายพระเจ้าใหญ่ พระประธานในอุโบสถวัดโพนชัยคู่ละ 50 บาท

ทำหน้ากากผีตาโขน (เล็ก)
วัดโพนชัย ทำหน้ากากผีตาโขน (เล็ก) ตัวละ 250 บาท

อาหารพื้นบ้าน
วัดโพนชัย ร่วมประกอบ/รับประทานอาหารพื้นบ้าน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม