วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง หมู่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
๑.วัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นศาสนสถานที่สำคัญ ซึ่งประชาชนนิยมมากราบสักการะขอพรหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครปฐม เป็นพระพุทธรูปปาง มารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้วเศษ สูง 4 ศอก 16 นิ้วเศษ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี 5 ชั้น เบื้องหน้าลาดผ้าทิพย์ปูทอดลงมา องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประดิษฐานเป็นพระประธาน อยู่ภายในพระอุโบสถ หันพระพักตร์ไปทางทิศอุดร (ทิศเหนือ) ซึ่งหน้าวัดมีแม่น้ำนครชัยศรี หรือแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน จากหนังสือประวัติของวัดไร่ขิง ได้กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ได้อัญเชิญมาจาก วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนำล่องมาทางน้ำด้วยการทำแพไม้ไผ่หรือที่เรียกกันว่า แพลูกบวบรองรับองค์พระ เมื่อถึงหน้าวัดไร่ขิงจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ภายในพระอุโบสถ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งเป็นวันสงกรานต์พอดี จึงมีประชาชนจำนวนมากมาชุมนุมกัน ในขณะที่อัญเชิญองค์หลวงพ่อขึ้นจากแพสู่ปะรำพิธี ได้เกิดอัศจรรย์แสงแดดที่แผดจ้ากลับพลันหายไป ความร้อนระอุในวันสงกรานต์ ก็บังเกิดมีเมฆดำมืดทะมึน ลมปั่นป่วน ฟ้าคะนอง และบันดาลให้มีฝนโปรยลงมา ทำให้เกิดความเย็นฉ่ำและเกิดความปิติยินดีกัน โดยทั่วหน้า ประชาชนที่มาต่างก็พากันตั้งจิตอธิษฐานเป็นหนึ่งเดียวกันว่า “หลวงพ่อจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ดับความร้อนร้าย คลายความทุกข์ให้หมดไป ดุจสายฝนที่เมทนีดลให้ชุ่มฉ่ำเจริญงอกงามด้วยธัญญาหารฉะนั้น” ดังนั้น วันดังกล่าวที่ตรงกับวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย ทางวัดจึงได้ถือเป็นวันสำคัญและได้จัดให้มีงานเทศกาลนมัสการปิดทองประจำปีหลวงพ่อวัดไร่ขิง สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นผู้นำบวร ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมของชุมชน ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอยู่เสมอ บริเวณริมแม่น้ำหน้าพระอุโบสถเป็นเขตอภัยทาน มีปลานานาพันธุ์อาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมปังเลี้ยงปลาได้ มีบ้านดินอินทณัฐซึ่งสร้างจากดินเหนียว ภายในมีประติมากรรมลอยตัวจากผนัง เล่าถึงพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ามีบ่อปลาคาร์ฟให้ผู้ที่มาทำบุญได้ให้อาหารด้วยขวดนม มีจุดพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม และทางวัดไร่ขิงจะจัดงานนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงขึ้น มีการออกร้านและมหรสพมากมาย ในระหว่างวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 3 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ทุกวัน 24 ชั่วโมง
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
สำนักงานวัดไร่ขิง โทรศัพท์ 0 3431 1384 , 0 3432 3056
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) จังหวัดนครปฐม

สภาพภูมิประเทศ เป็นรูปกระเพาะหมู ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวจีน จึงก่อให้เกิดการดำเนินชีวิตในรูปแบบผสมผสานที่ลงตัว ทั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของเกาะลัดอีแท่น 

ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งของพลังบวร ที่คนในชุมชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ โดยต้องการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตชุมชนเกาะลัดอีแท่น ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากมาย และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
กราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครปฐม ชมแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และป้อนนมปลาคาร์ฟ

พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อ
แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ ชมระหัดวิดน้ำที่ยังคงสภาพใช้งานได้ อยู่ในบรรยากาศบ้านสวน

วัดทรงคนอง
กราบพระประธานในอุโบสถ และหลวงพ่อโป๋หลุยในวิหารชมสถาปัตยกรรมล้ำค่า ซากเรือสำเภาและโพธิ์สามสีที่หาชมได้ยาก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านในชุมชนทั้งวิถีชีวิตความเป็น การประกอบอาชีพ การคมนาคม ที่ต้องอาศัยแม่น้ำในการดำรงชีวิต

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่แสนรักษ์ (ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชในระบบอินทรีย์)
แหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ สัมผัส วิถีชีวิตชาวนาไทย ชมแปลงนา สวนเกษตร

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ไหว้พระทำบุญ
วัดไร่ขิง พระอารามหลวงกราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครปฐม ชมแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และป้อนนมปลาคาร์ฟ
ไหว้พระขอพร
วัดทรงคนอง กราบพระประธานในอุโบสถ และหลวงพ่อโป๋หลุยในวิหาร ชมสถาปัตยกรรมล้ำค่า ซากเรือสำเภาและโพธิ์สามสีที่หาชมได้ยาก
ชมการสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์
ไร่แสนรักษ์ (ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชในระบบอินทรีย์) เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทย ชมแปลงนา สวนเกษตร
กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำท่าจีน
บ้านสวนบางเตย โฮมสเตย์ ล่องเรือรับฟังการบรรยาย พร้อมชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม