ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)

ที่ตั้ง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๕๒๕ ๐๖๒๒

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) เป็นอาคารไม้สักเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เดิมมีจุดประสงค์ให้เป็นสถานที่เรียนกฎหมาย ด้วยคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของจังหวัดนนทบุรี กรมศิลปากรจึงขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถาน ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็น “พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี” ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเก็บรักษา และจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา อันทรงคุณค่าของชาวนนทบุรี เพื่อการเรียนรู้ สืบทอด และอนุรักษ์ให้ยั่งยืนสืบต่อไป