ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

บ้านหนองบัว มีหนองน้ำขนาดใหญ่มี เนื้อที่จำนวน 24 ไร่ อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองบัว” สภาพหมู่บ้านถนนเป็นทางเกวียนถนนดิน เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2498 ประมาณ 50 กว่าปีมาแล้ว

บ้านหนองบัว เป็นชุมชนชาวส่วย หรือ กูย หรือ กวย ชาวกูยมีภาษาพูดเป็นของตนเอง จัดอยู่กลุ่มภาษาตระกูลมอญ เขมร ไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง สถานที่ตั้งชุมชน เดิมชื่อ “วังทะลุ”เป็นบริเวณที่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีมาบรรจบกัน มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านป่าไม้ แหล่งน้ำ และมีทำเลเหมาะ ในการทำการเกษตร ชาวกวยมีความเชี่ยวชาญในการ “คล้องช้าง”มีวิถีชีวิตผูกพันกับช้าง  ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม จึงมีช้างเข้ามาเกี่ยวข้องในทุก ๆ กิจกรรม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดป่าอาเจียง
ศาสนสถานที่ร่วมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวกวยเลี้ยงช้าง

ศูนย์คชศึกษา
ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์ เป็นศูนย์รวมของสมาชิกช้างทั้งในบ้านกะโพ ตากลาง และจากหมูบ้านอื่น ๆ ในจังหวัดสุรินทร์มากกว่า 200 ตัว 

คชอาณาจักร
คชอาณาจักร ก่อสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือช้างเร่ร่อนที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดให้มีการดูแลและอนุรักษ์พันธุ์ช้างไทยเนื่องจากช้างเป็นสัตว์สำคัญ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วังทะลุ
เป็นบริเวณที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมูล กับ ลำน้ำชี ในเขตพื้นที่ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และเป็นจุดที่สำคัญในการชมช้างอาบน้ำของนักท่องเที่ยว

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทุ่งนารอบชุมชน
ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว เนื่องจากมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับช้าง ชาวบ้านจะใช้พื้นที่ในการปลูกหญ้า  ให้ช้าง นอกจากนี้ชาวบ้านจะมีอาชีพทำนา เสริมด้วยการเลี้ยงปศุสัตว์ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเน้นการปลูกผัก สวนครัว รั่วกินได้ เป็นส่วนใหญ่ เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในแต่ละครัวเรือน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้าน (คาว/หวาน)
บุญเหลือโฮมสเตย์ เป็นโฮมสเตย์ในบ้านหนองบัว สามารถทำกิจกรรม ได้ดังนี้
1. ร่วมกิจกรรมทำอาหารและขนมพื้นบ้าน
2. ให้อาหารช้างบุญเหลือ
3. ตักบาตรร่วมกับช้างแสนรู้

งานประดิษฐ์ /งานฝีมือ
โฮมสเตย์ : โฮมวรรณา เป็นโฮมสเตย์ในบ้านหนองบัว สามารถทำกิจกรรม ได้ดังนี้
 -ร่วมกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์จากหางช้าง

เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมกับช้าง
วัดป่าอาเจียง วัดป่าอาเจียง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตคนกับช้าง ตลอดทั้งช้างกับพระพุทธศาสนา ดังนี้
1. สุสานช้างหนึ่งเดียวในโลก
2. ศาลประกำ
3. ศาลาเอราวัณ
4. พิพิธภัณฑ์ชาวกวย
5. เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อไว้สำหรับทอผ้า
6. การผลิตกระดาษสาจากขี้ช้าง
7. การทำกระถางจากขี้ช้าง

การชมความงดงามทางธรรมชาติ
สระหนองบัว สามารถร่วมกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมถ่ายภาพกับช้าง ณ ต้นก้ามปูริมสระหนองบัว
2.นั่งช้างชมเส้นทางธรรมชาติชมวิวป่าทาม  ลามแม่น้ำชี – มูล

ปั่นจักรยาน
บริเวณชุมชนบ้านหนองบัว ชมวิถีชีวิตคนกับช้างในชุมชน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม