ชุมชนคุณธรรมวัดโสภณวนาราม จังหวัดภูเก็ต

วัดโสภณวนาราม หรือ วัดป่าคลอก เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ตําบลป่าคลอกโดยมีพระพุทธรูป แกะสลักด้วยไม้ นามว่า หลวงพ่อด้วน หรือ พ่อท่านด้วน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง วัดป่าคลอกมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ อาทิ วันสารทเดือนสิบ สงกรานต์ พิธีอาบน้ำสงฆ์ ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา การหล่อ เทียนพรรษา ฯลฯ

วิถีชุมชนบ้านป่าคลอก ชาวบ้าน ม.๒ บ้านป่าคลอก รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยนําทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ การปักเลื่อมผ้า ปาเต๊ะ กระเป๋า ผ้าบาติก อาหารพื้นถิ่นที่มีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถิ่น เช่น หมีไท ขนมเปาล้าง ขนมจาก เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบล ป่าคลอก
แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม สถานที่เก็บรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทำมาหากิน ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าข้อมูลด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลป่าคลอก

หลวงพ่อด้วน หรือ พ่อท่านด้วน
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองวัดป่าคลอก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำตกบางแป
เป็นน้ำตกอีกแห่งของจังหวัดภูเก็ต ที่มีลักษณะเป็นแอ่งชั้น ๆ ทอดลงมาตามชายเขาพระแทว เหมาะสำหรับพาครอบครัวไปผักผ่อน เปิดบริการทุกวัน

หาดท่าหลา
หาดท่าหลา เป็น หาดทรายสีขาวนวลทอดตัวยาวกว่า 600 เมตร แถมยังขึ้นชื่อว่าเป็นหาดทรายที่มีระบบนิเวศและธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในเรื่องของป่าชายเลน

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการคืนชะนีสู่ป่า มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่น้ำตกบางแป ต.ป่าคลอก เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ชะนี และผืนป่าอันเป็นถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ตำบลป่าคลอก เกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผสมผสานหลากหลายในสวน เนื้อที่เช่าจากที่ราชพัสดุ 4 ไร่ เช่น ยอดหมุย ถั่วพูร้อยสาย เลี้ยงสัตว์ ปลาดุกในกระชัง ทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง จนกลายเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ มากมาย

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลป่าคลอก เป็นศูนย์ผลิตพันธุ์กิ่งลำไยและมีสวนลำไยเป็นที่แรกในตำบลป่าคลอก ให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากภาคเหนือและมีกาารผลิตเชื้อจุลินทรีย์ ควบคุมศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ลากพระวันออกพรรษา เคลื่อนขบวนจากวัดโสภณวนาราม(วัดป่าคลอก)ไปยังหาดท่าหลา ร่วมกันลากเรือพระ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ โดยชาวบ้านได้มีการอัญเชิญพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกเรือพระ และจะเริ่มลากเรือพระออกจากวัด มีการตีกลองตะโพนไปตลอดทาง

การลอยเรือสะเดาะเคราะห์ หาดท่าหลา เป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเลคล้ายกับพิธีลอยกระทงของชาวไทย มีการสร้างเรือจากไม้ระกำ ตัดผมตัดเล็บ และทำตุ๊กตาไม้แทนคน ใส่ลงไปในเรือ แล้วนำไปลอยเพื่อนำเอาความทุกข์โศก เคราะห์ร้ายต่าง ๆ ออกไปกับทะเล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม