ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชา “บ้านสวนขวัญ” จังหวัดลพบุรี

ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ เป็นแหล่งเรียนรู้การพึ่งตนเอง น้อมนำศาสตร์พระราชา ฝึกปฏิบัติดำนา เกี่ยวข้าว แปลงนาข้าวปลอดสารพิษ เยี่ยมชมและเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เรียนรู้การแปรรูป เช่น สบู่สมุนไพรก้อน สมุนไพรไล่ยุง ลูกประคบ บะหมี่ใบมะรุม ชาสมุนไพร ไข่เค็มใบเตยดินสอพอง กิจกรรมรักโลกโดยทำกระถางจากผักตบชวา ซึ่งเป็นการรวมตัวของศูนย์การเรียนรู้และชุมชน ทำการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใช้ในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีอาหารพื้นบ้านและผลผลิตทางการเกษตรสดๆ ปลอดภัยไร้สารเคมี สัมผัสการท่องเที่ยวภูมิปัญญาและวิถีชุมชน โดยนั่งรถอีแต๋น และทำกิจกรรมพึ่งตนเอง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ ไม่มี / มี ที่พัก+อาหารเช้า+กิจกรรม ท่านละ 750 บาท
มีราคาสำหรับเป็นคณะ
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม คุณอิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย ประธาน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว วิถีชุมชนเชิงเกษตร
เบอร์โทร 08 4775 1435
๖.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : บ้านสวนขวัญ / อิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย
– line id : hi_kwan
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม