ศูนย์เรียนรู้การทำข้าวเกรียบว่าว จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์
ข้าวเกรียบว่าว
๒. ชื่อผู้ประกอบการ
นางวรรณา ภู่กลิ่น
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบว่าว
ข้าวเกรียบว่าว เป็นขนมทานเล่นโบราณที่ทำจากข้าวเหนียวนึ่งสุก น้ำตาลปีบ ไข่แดงต้มสุก น้ำมันพืช โขลกและรีดเป็นวงกลม ผึ่งแดดให้แห้ง ก่อนนำมาปิ้งไฟ พลิกไปมาด้วยไม้จี จนพองขยายเป็นแผ่นใหญ่ สุกกรอบ หวานมัน ข้าวเกรียบว่าวมักพบได้ตามงานวัด งานบุญต่างๆ รวมทั้งจากพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา 09.00 น. – เวลา 17.00 น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 08 5051 3040
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook น้ำอ้อยข้าวเกรียบว่าว บ้านทั่งยั้งเหนือ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม