ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านพะงุ้น อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 ๑. นางสังวาลย์ พิมลรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้บ้านพะงุ้น โดยได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่นั้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หมู่บ้านของตนเอง ที่มีความมุ่งหวังให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับสิ่งที่ดีจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้มีอยู่มีกินในพื้นที่ของตนเอง มีการจัดทำ แผนแม่บทชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ที่มีหน่วยงานภาคราชการเข้ามามีส่วนร่วม เข้ามาส่งเสริมต่อยอดให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติกิจกรรมในชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงในชุมชนและสร้างให้มีผลงานออกสู่สายตาคนภายนอกปัจจุบันศูนย์แห่งนี้มีฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน และพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้กับผู้นำต้นแบบเข้ามาศึกษาข้อมูล นำไปปรับใช้กับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของจังหวัดชุมพร
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ตลอดเวลา ต้องแจ้งล่วงหน้า
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ตลอดปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9594 6392
๖. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-พะงุ้น
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ/ที่จอด)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม