ชุมชนคุณธรรมวัดสิงห์ท่า จังหวัดยโสธร

บ้านสิงห์ท่า มีประวัติการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๔ – ๒๓๕๖ มีกลุ่มคนที่เข้ามาหลายกลุ่ม หลากหลายชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาตั้งเมือง คือเจ้าเมืองรวมถึงไพร่พล กลุ่มคนเวียดนาม และกลุ่มคนจีนที่เข้ามาทำการค้าขาย โดยการเข้ามาตั้งถิ่นฐานดังกล่าวส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนที่มีความงดงามและมนต์เสน่ห์ที่น่าค้นหาของชุมชนแห่งนี้

ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่อยู่มาก เช่น ตึกโบราณ อาคารเรือนไม้สมัยเก่า ห้องแถวเก่า เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองทางฝั่งซ้ายในช่วงสมัยราชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ อาคารลวดลายศิลปะอ่อนช้อยงดงาม ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสิงห์ท่า
เป็นวัดเก่าแก่ ที่อยู่คู่ชุมชน เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ประดิษฐานหลวงพ่อสิงห์ฤทธิ์ปราบปวงมาร
ในพระอุโบสถ มีพระครูอนุรักษ์ วรดิตถ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร เป็นเจ้าอาวาส เป็นศูนย์กลาง และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)
วัดพระอารามหลวง (มหานิกาย) มีพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นเจ้าอาวาส
๑. ประดิษฐาน พระพุทธบุษยรัตน์ (พระแก้วหยดน้ำค้าง) พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดยโสธร
๒. พุทธวรนาถมหาธาตุยโสธร พระประธานในพระอุโบสถ
๓. พระธาตุพระอานนท์
๔. หอไตรกลางน้ำ

วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง)
วัดพระอารามหลวง (ธรรมยุติ) มีพระครูประสิทธิ์สีลคุณ เป็นเจ้าอาวาส มีหลวงพ่อพระสุก พระพุทธรูปปางสารวิชัย หรือปรางสะดุ้งมาร ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์พระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สุขินทริโย)

ศาลหลักเมือง จังหวัดยโสธร
ตั้งอยู่ ถนนอุทัยรามฤทธิ์ สร้างบูรณะเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ มีศิลปะแบบไทยประยุกต์ผสมจีน มีเสาหลักเมือง ๓ เสา

อนุสาวรีย์ พระสุนทรราชวงศา (สิงห์)
ประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ได้ก่อสร้างรูปหล่อจำลองเจ้าเมือง พระสุนทรราชวงศา (สิงห์) ประดิษฐานที่บริเวสวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ เขตเทศบาลเมืองยโสธร อยู่ท่างทิศตะวันตกของวัดสิงห์ท่า 

ชุมชนเมืองเก่า บ้านสิงห์ท่า
ตึกเก่าย่านชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า มีลักษณะเป็นตึกอิฐดินเหนียว มีรูปแบบศิลปะแบบจีนผสมยุโรป อาคารแบบโคโลเนียนสไตล์ (Colonail Sryle)

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนสาธารณะบุ่งน้อย บุ่งใหญ่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ทำบุญตักบาตรวิถีถิ่นวิถีไทย
ถนนคนเดิน เมืองเก่า บ้านสิงห์ท่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรม วัดสิงห์ท่า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร “วิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า (บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร) เป็นประจำทุกเช้าวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น.

ตลาดถนนคนเดินเมืองเก่า บ้านสิงห์ท่า
ถนนคนเดิน เมืองเก่า บ้านสิงห์ท่า ทุกวันเสาร์ ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม