อภัยชอบ (abhaishop) จ.ปราจีนบุรี

๑. เป็นร้านขายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย อาหารเสริมต่างๆ ของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร โดยวัตถุดิบพืชสมุนไพรของอภัยภูเบศรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์จากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Movement; IFOAM) และได้ให้คำนิยามของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า”ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจโดยเน้นที่การปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์และนิเวศน์การเกษตร
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์
ยาสมุนไพร
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 2283 6026
๕. ช่องทางออนไลน์
https://www.abhaishop.com/th/store/about

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม