อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง

ที่ตั้ง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
๑.อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่านานาชนิด และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตก แอ่งน้ำอุ่น บ่อน้ำพุร้อน ซึ่งสามารถเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่าใต้พื้นโลกเรายังมีความร้อนระอุอยู่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ประมาณ 480,000 ไร่ หรือ 768 ตารางกิโลเมตร
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
– ทุกฤดูกาล
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– น้ำตกแจ้ซ้อน เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำแม่มอนที่ไหลผ่านภูมิประเทศที่มี ความสูงต่างระดับกัน ตกลงมาเป็นชั้นๆ ในแต่ละชั้นจะมีแอ่งน้ำรองรับและมีความสวย งามแตกต่างกันออกไป มีเส้นทางรถยนต์ และทางเดินเท้าเข้าถึง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรจากที่ทำการอุทยานฯ มีทั้งหมด 6 ชั้น
– น้ำตกแม่เปียก เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งต่อจากน้ำตกแจ้ซ้อน เข้าถึง โดยใช้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ลัดเลาะไปตามลำน้ำแม่มอนที่มีน้ำไหลตลอดปี และ มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ น้ำตกแม่เปียกมี 3 ชั้น ความสูงประมาณ 100 เมตร อยู่ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร
– น้ำตกแม่มอน เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลรุนแรงจากชะง่อนผาสูงลงสู่หุบเหวเบื้อง ล่าง การตกของน้ำจะตกลงมาเป็นชั้นๆ สวยงามแปลกตา บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่อลังการ ของสายน้ำ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 5 กิโลเมตร ทางเข้าน้ำตกเป็นทาง ลูกรัง เดิมเป็นเส้นทางขนส่งแร่
– น้ำตกแม่ขุน อยู่ใกล้กับน้ำตกแม่มอน มีลักษณะเป็นน้ำตกสายยาวที่ตกจาก หน้าผาสูงชันประมาณ 100 เมตร ไหลลงมาบรรจบกับน้ำตกแม่มอน
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5438 0000
๗.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/Chaesonnationnalpark/
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ชุมชนคุณธรรมวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม ดำรงชีวิตประจำวันด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้บริโภค มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เช่น หมอสมุนไพร การจักสานฯ มีการรวมกลุ่มร่วมกิจกรรมในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน มีวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีความเก่าแก่ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งในภาคเหนือ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงมีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน
“กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๕ บ้านหลวงแจ้ซ้อน อำเภอแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง เป็นวัดที่มีความสวยงามตามยุคสมัยนั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ บริเวณวัดมีความสงบ ร่มรื่น ร่มเย็น มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน
“กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๕ บ้านหลวงแจ้ซ้อน อำเภอแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง เป็นวัดที่มีความสวยงามตามยุคสมัยนั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ บริเวณวัดมีความสงบ ร่มรื่น ร่มเย็น มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน หรือ บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน ตั้งอยู่ที่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นบ่อน้ำร้อนน้ำแร่ที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดิน และเต็มไปด้วยโขดหินจากธรรมชาติสวยงดงามที่แทรกตัวอยู่กลางแอ่งน้ำร้อน

น้ำตกแจ้ซ้อน
น้ำตกแจ้ซ้อนเป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำแม่มอญ มีน้ำไหลใสสะอาดตลอดปี มีแอ่งน้ำรองรับตลอดสายไหลตกลงมาเป็นชั้น ๆ มีความสูงทั้งหมด 6 ชั้น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กาแฟสดดอยแม่แจ๋ม
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางมีพื้นที่ที่ปลูกกาแฟ มากกว่า 3,000ไร่ และมีโรงคั่วกาแฟและโรงโรงงานกาแฟ

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน จัดขึ้นทุกปี ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (เหนือ) หรือเรียกกันว่าประเพณีแปดเป็ง ชาวแจ้ซ้อนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมแปดเป็ง การแห่ครัวตาน การแห่บั้งไฟ  และการละเล่นผีตาโขน หรือ “ผีขน” ซึ่งสืบทอดมายาวนานกว่า 400 ปี

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม