พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

๑.เยี่ยมชมตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ซึ่งปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นเรือนไม้สองชั้น เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งของที่ว่าการมณฑลปราจีน และกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ สมุหเทศาภิบาล ผู้ทรงพระปรีชาชาญในวิชาการปกครองก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง และตำหนักแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับพักแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวที่เสด็จประพาสฉะเชิงเทรา ถึง 2 ครั้ง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทำการทุกวัน เวลา 07.00 – 1๗.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๙ ๘๕๓๑ ๖๕๑๙
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.chachoengsaomuseum.com/?page=home
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม