โบราณสถานสระมรกต จ.ปราจีนบุรี

ที่ตั้ง บ้านสระข่อย ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ (ห่างจากเมืองศรีมโหสถไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๓ กิโลเมตร)
๑.โบราณสถานสระมรกต เป็นแหล่งโบราณสถานในอำเภอศรีมโหสถ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่มอาคารโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยแรก ประกอบด้วย วิหารพระพุทธบาท ลานประทักษิณศิลาแลง อาคารก่ออิฐ อาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้า กำแพงแก้วล้อมรอบวิหารพระพุทธบาท และกำแพงแก้วชั้นนอกที่เหลือร่องรอยบางส่วน
กลุ่มที่ ๒ เป็นกลุ่มอาคารโบราณสถานที่สร้างทับบนโบราณสถานกลุ่มแรก ประกอบไปด้วย ซุ้มประตูหน้า ปรางค์ประธานที่มีแผนผังเป็นรูปกากบาทสองอันต่อกัน บรรณาลัยมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วถัดจากซุ้มด้านหน้า ทำเป็นทางเดินทอดยาวไปทางทิศตะวันออก ลักษณะโบราณสถานกลุ่มที่สองมีแผนผังแบบเดียวกับอโรคยาศาลาที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๓๗๒๗ ๖๐๘๔
๕. ช่องทางออนไลน์
http://www.kokthai.go.th/travel.php?content_id=18
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม