เคียงโขงโฮมสเตย์

ที่ตั้ง ๘๙ หมู่ ๑๑ บ้านหนองวิไล ถนนวิศิษฐ์ศรี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี ๑.ประเภทของที่พัก โฮมสเตย์
๒.จำนวนห้อง ๘ ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา Standard ๓๕๐ บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ จักรยาน
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๗๙๖๕ ๔๑๑๔
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.google.co.th/maps/place (นางจรรยง ขงรัมย์)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

โรงแรมแลโขง

ที่ตั้ง 6/3 บ้านหนองวิไล ถ.วิศิษฐ์ศรี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี
๑. ประเภทของที่พัก โรงแรม
๒. ประเภทห้องพัก/ราคา เริ่มต้น ๖๙๐ – ๒,๕๐๐ บาท(ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องและช่วงเวลาเข้าพัก)
๓. สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ ร้านกาแฟ จักรยาน
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๗๑๑๑ ๒๘๓๖
๕. ช่องทางออนไลน์
https://www.google.co.th/maps/place

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านชุมชนคุณธรรมวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จังหวัดอุบลราชธานี.

ที่ตั้งเมืองแรงแสง ตำบลช่องเม็กอำเภอ สิรินธร.จังหวัดอุบลราชธานี.
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ เมืองเรืองแสง
๒.ชื่อผู้ประกอบการ น.ส.ชนิกาญจน์ ดีเลิศตระกูล
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปลาแก้วสามรส
มีสารอาหารแคลเซียมจากปลา
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๗๕๓๕ ๙๖๖๑
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/aumruktour

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์สาธิตการทอผ้าเกษมสีมา

ที่ตั้งสถานที่/ร้านชุมชนคุณธรรมวัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
๑.ชื่อผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมวัดเกษมสำราญ
๒.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๒.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องงอก ข้าวปลอดสารเคมี
๒.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าซิ่นย้อมคราม
มีลายผ้านกหัสดีลิงห์
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐.น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
พระรัชพล ๐๘ ๙๙๘๒ ๑๘๑๗
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/search/top?q

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านเจียวกี่ จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง ๓๑๕ ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ตั้งอยู่ใกล้ พิพิธภัณพ์สถานแห่งชาติ และเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑. ร้านอาหารเก่าแก่แบบคลาสสิค อายุ ๑๐๐ ปี เจ้าของเป็นชาวจีน ดำเนินกิจการจนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ปัจจุบัน ทายาทปัจจุบันคือ นายสาทิส หาญสกุล อาหารเป็นอาหารเช้า มีทั้ง ไทย จีน แบบตะวันตก มีห้องจัดเลี้ยง มีห้องปรับอากาศ และรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 โจ๊กหมูใส่ไข่
2.2 บักกุเต๋
2.3 ไข่กระทะ ขนมปังสอดไส้
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
๐๖.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๔๕๒๕ ๔๐๑๗

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

น้ำตกห้วยหลวง

ที่ตั้ง .อำเภอนาจะหลวย
๑. อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจอง –นายอย คนในพื้นถิ่น เรียก “น้ำตกบักเตว” น้ำตกสูง ๔๕ เมตร ไหลผ่านลงมาเป็นแอ่ง พื้นน้ำสีเขียวมรกต มีหาดทราย มีสภาพป่าสมบูรณ์ สภาพธรรมชาติสวยงาม มีขั้นบันได ขื้นลง ๒๗๒ ขั้น ระยะทาง ๑๔๐ กิโลเมตร
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
กันยายน – กุมภาพันธ์
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
ชาวไทย เด็ก ๒๐ บาท ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท
ชาวต่างประเทศ เด็ก ๑๐๐ บาท ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท
รถรับจ้างบริการ /ต่อ คัน (บาท)
รถจักรยาน ไม่เสียค่าบริการ
รถจักรยานยนต์ ๒๐
รถสี่ล้อ ๓๐
รถหกล้อ ๑๐๐
รถ ๘ – ๑๐ ล้อ ๒๐๐
ร้านสวัสดิการ (กาแฟ น้ำดื่ม ขนม)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ลานกางเต็นท์ เที่ยวน้ำตก ชมพรรณไม้
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ที่ทำการอุทยาน ๐๔ ๕๒๑๐ ๐๗๐๖
๗. ช่องทางออนไลน์
Puchong2550@hotmail.com
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๖ ถนนเขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑. วัดเลียบ อุบลฯ เดิมเป็นสำนักสงฆ์สายวิปัสสนา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๑ ตรงกับปลายรัชกาลที่ ๓ ชื่อของวัดเลียบน่าจะมาจากการที่เป็นวัดที่สร้างขึ้นเลียบคูเมือง ในแนวกั้นแม่น้ำมูล ซึ่งต่อมาคือถนนเขื่อนธานี วัดเลียบเป็น ๑ ใน ๕ ของวัดธรรมยุตินิกาย เป็นสถานศึกษาและเป็นแหล่งประสิทธิประสาทวิชาความรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลฯ โดยเฉพาะยุคต้นของการสร้างวัดเลียบ ที่มีพระครูวิเวกพุทธกิจ(หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล) เป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้ฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมในสายวิปัสสนากรรมฐาน ต่อมายังมีลูกศิษย์ที่มาอบรมศึกษากับพระครูวิเวกพุทธกิจ(หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล) อีกจำนวนมาก
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕..๐๐ น.
ปิดเวลา ๒๐.๐๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๒๑๔๓ ๙๗๗๗
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดเลียบ อุบลราชธานี
http://www.watliabubon
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี

ตั้งอยู่ถนนอุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑. ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ โดยลูกศิษย์ของในหลวงรัชกาลที่ ๔ เป็นพระอารามหลวง โดยในหลวงรัชกาลที่ ๙ รับเป็นวัดองค์อุปถัมภ์พระอุโบสถ์มีรูปทรงและแบบแปลนเดียวกันกับพระอุโบสถของวัดเบญจมบพิตร เป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วบุษราคัม ซึ่งเป็นพระคู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดอุบลฯ กล่าวคือบุคคลหรือข้าราชการที่จะมาเป็นผู้ปกครองเมืองอุบลฯ จะต้องทำพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาต่อหน้าพระแก้วบุษราคัมมีพิพิธภัณฑ์ (หอแจก)ซึ่งเป็นอาคารไม้ทั้งหลัง เป็นที่เก็บรวบรวมของเก่าแก่ ประเพณีการแกะสลักลวดลาย ลงรักปิดทอง มีตู้พระไตรปิฎกและมีพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้กันเกราองค์ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
๒. วัน เวลา ช่วงเวลาเปิด – ปิด ของสถานที่
วัดจะเปิดตลอดเวลา ยกเว้นพิพิธภัณฑ์ของวัด จะเปิด-ปิด เวลาเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดอุบลฯ (ปิดวันจันทร์และวันอังคาร)
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๕๗๙ ๗๑๒๖
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดศรีอุบลรัตนาราม
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง ถนนวัดสุปัฏ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 ๑. เป็นวัดธรรมยุตนิกายแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงตั้งชื่อวัดให้ ซึ่งหมายถึงวัดที่มีสถานที่ตั้งเหมาะสมเป็นท่าเรือที่ดีพระอุโบสถหลังปัจจุบันเป็นรูปทรงพระนิยม มีความกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สูง ๒๒ เมตร ผู้อำนวยการสร้างในสมัยนั้นคือ สมเด็จพระมหาวีระวงศ์(ติส โส อ้วน) เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ สถานปนิกผู้ออกแบบคือ หลวงสถิตนิมานกาล นายช่างหลวงแผ่นดินภายในพระอุโบสถ มีพระสัพพัญญูเจ้าเป็นองค์พระประธาน และ ยังมีพระองค์อื่นอีก ได้แก่ พระแก้วขาวเพชนน้ำค้าง พระนาคปรกศิลาทราย พระพุทธสิหิงค์จำลอง นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์และรูปหล่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ โดยมีนายคำหมา แสงงาม ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นช่างหล่อและปั้น มีหอศิลปวัฒนธรรม ใช้เป็นที่เก็บ รวบรวมศิลปะ โบราณวัตถุต่างๆ และสิ่งของ เครื่องใช้ของคนสมัยก่อนที่ญาติโยมนำมาถวาย จะเปิดให้ชมเฉพาะเทศกาลสำคัญเท่านั้น พระอุโบสถใช้ประกอบศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วัดเปิดตลอดเวลา ยกเว้นหอศิลปวัฒนธรรมจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะเทศกาลสำคัญเท่านั้น
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๑๗๗๒ ๖๔๑๖
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อวตารมิราเคิล โฮเตล

ที่ตั้ง 454 หมู่ 3 ตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
๑. ประเภทของที่พัก โรงแรม
๒. จำนวนห้อง 200 ห้อง
๓. ประเภทห้องพัก/ราคา
Standard 3,000
Superior 8,000
Deluxe 20,000
Suit 30,000
Family Room 40,000
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
สระว่ายน้ำ ศึกษาธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักรยานเที่ยวชม สปา ฯลฯ
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 5659 6164
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook AvatarMiracle Hotel
www. AvatarMiracle Hotel.com

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม