กลุ่มจักสานไผ่ตะวัน จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง : ๑๕๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ไผ่ตะวัน
๒. ชื่อผู้ประกอบการ นายกองมี หมื่นแก้ว
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปิ่นโตจักสาน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ การออกแบบรูปร่างผลิตภัณฑ์ที่สามารถสื่อสารแนวคิดของสินค้าที่ประกอบด้วยการใช้งานที่ควบคู่กับความสวยงามแต่คงคุณค่าของงานฝีมือที่เน้นศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในลักษณะที่อเนกประสงค์มากกว่ากระติบข้าวแบบเดิม ทำให้สามารถขยายตลาดกลุ่มลูกค้า จากเดิมคือกลุ่มชาวบ้านทั่วไป ขยายครอบคลุมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงโดยการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาปรับให้ทันสมัย ควบคู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น มีรูปทรง ลวดลาย ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีความประณีต สามารถใช้เป็นของฝาก ของที่ระลึก สีที่ย้อมเป็นสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ที่หาได้ในชุมชน มีหลายลวดลาย ทั้งลายคุบ ลายสองยืน ลายข้างกระแต ลายสาม ลายโบว์ ลายผีเสื้อ ลายปลา ลายลูกเต๋า ฯลฯ
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระติบข้าวไฮไลท์ไม้ไผ่จักสานรายละเอียดความโดดเด่น การเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลักประยุกต์ใช้อย่างกลมกลืน ให้เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม โดยใช้ไม้ไผ่สีสุกหรือไผ่สีทองเป็นวัสดุที่ใช้ในการจักสาน การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่”จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ มีรูปทรง ลวดลาย ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีความประณีต สามารถใช้เป็นของฝาก ของที่ระลึก สีที่ย้อมเป็นสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ที่หาได้ในชุมชน
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๘ ๕๖๘๓ ๑๗๕๗ , ๐๙ ๑๔๒๐ ๕๕๒๖
๖. ช่องทางออนไลน์ Facebook : กระติบข้าวเหนียวไผ่ตะวัน