ชุมชนคุณธรรมบ้านทอนอามาน จังหวัดนราธิวาส

ชุมชนบ้านทอนอามาน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลในเขตตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีลักษณะเป็นหมู่บ้านชาวประมง ชาวบ้านส่วนใหญ่ มีอาชีพทำการประมงเป็นหลักและมีการทำสวนมะพร้าวควบคู่ไปด้วย

ชุมชนบ้านทอนอามาน เป็นชุมชนมุสลิม ดำรงชีวิตตามวิถีชาวประมง ภายในชุมชนมีการสืบทอดภูมิปัญญาการสานกระจูด การสร้างสรรค์เรือกอและจำลองเพื่อเป็นของที่ระลึก การต่อเรือกอและหาปลา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว และการทำประมงพื้นบ้านเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนอามาน เป็นกลุ่มสตรีที่รวมตัวกันทำการจักสานกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งรูปแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย อาทิ เสื่อ กระเป๋า ตะกร้าใส่ของ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

ศูนย์ทำเรือกอและจำลองบ้านทอน เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนบ้านทอนในการผลิต     เรือกอและจำลองจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว โดยผลิตภัณฑ์เรือกอและจำลองของกลุ่มมีความละเอียด ลวดลายงดงามอ่อนช้อย มีสีสันที่จัดจ้าน เป็นหนึ่งในของฝากของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาส

อู่ต่อเรือกอและ บ้านทอนนาอีม อู่ต่อเรือกอและบ้านทอนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ ภูมิปัญญาการต่อเรืออันยาวนานของช่างฝีมือท้องถิ่นบ้านทอน ด้วยผลงานที่ได้รับการยอมรับทำให้มีลูกค้ามาสั่งต่อเรือกอและอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าว บ้านทอนอามาน เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านบ้านทอนและบริเวณใกล้เคียง เพื่อนำมะพร้าวซึ่งมีจำนวนมากในพื้นที่มาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หาดบ้านทอน หาดบ้านทอน เป็นชายหาดที่ ทอดยาวริมฝั่งอ่าวไทย บรรยากาศเงียบสงบ น้ำทะเลสีฟ้าใส มีความร่มรื่นจากเงาต้นมะพร้าวที่ปลูกเรียงรายตามแนวชายหาด และเรือประมงชายฝั่งขนาดเล็กที่จอดเรียงรายเพื่อเตรียมออกจากฝั่ง 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาการสานกระจูด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระจูด กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนอามาน เยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาการสานกระจูด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระจูด และเลือกซื้อของฝากผลิตภัณฑ์กระจูด

เยี่ยมชมศูนย์ทำเรือกอและจำลอง บ้านทอน ศูนย์ทำเรือกอและจำลองบ้านทอน เยี่ยมชมศูนย์ทำเรือกอและจำลอง งานฝีมือจากกลุ่มเยาวชนบ้านทอน และเลือกซื้อเรือกอและจำลองเป็นของฝาก

เยี่ยมชมการ แปรรูปผลิตภัณฑ์ จากมะพร้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน เยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ได้แก่ การผลิตถ่านจากกะลามะพร้าว การทำมะพร้าวคั่ว การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เป็นต้น  และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเป็นของฝาก

เยี่ยมชมการต่อเรือกอและหาปลา อู่ต่อเรือกอและบ้านทอนนาอีม เยี่ยมชมและศึกษาการทำเรือกอและหาปลาขนาดใหญ่ หากเป็นช่วงที่มีการต่อเรือ จะได้สัมผัสกับเรือกอและขนาดใหญ่ที่มีการวาดลวดลายสีสันสวยงาม 

ชมหาดบ้านทอน หาดบ้านทอน พักผ่อนรับลมที่หาดบ้านทอน และเดินชมวิถีชาวประมงตลอดแนวหาด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม