กลุ่มสตรีทอผ้าวัดจันแสน ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ที่ตั้ง หมู่ ๑ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผ้าฝ้ายทอมือพื้นบ้านจันเสน
๒.ชื่อผู้ประกอบการ คุณพวงพะยอม ดีเวียง
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าด้วยกี่กระตุก ผ้าทอส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้าย ผ้าทอมัดหมี่จันเสน และผ้ามัดย้อม
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เสาร์ – อาทิตย์ ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐ ๕๖๓๓ ๙๑๑๕
๖.ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม