กลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน (ศูนย์การเรียนรู้ผ้าใยกล้วยบัวหลวงชุมชนวัดไก่เตี้ย) จังหวัดปทุมธานี

ที่ตั้ง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผ้าใยกล้วยบัวหลวง
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวบุญนภา บัวหลวง ชุมชน วัดไก่เตี้ย
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าใยกล้วยบัวหลวง ผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากใยกล้วย นำมาทอเป็นผืนผ้า โดยลวดลายผ้าที่ดำเนินการผลิตเป็นตาหมากรุก ผ้าใยกล้วยบัวหลวงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคการผลิตเป็นการนำเส้นใยกล้วยมาทอเป็นผืนผ้า โดยมีหลากหลายสีสัน
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๔๔๓๘ ๖๕๘๗
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook ผ้าใยกล้วยบัวหลวงที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม