บ้านสวนจันทร์ศรี (ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเล็บมือนาง)

ที่ตั้ง ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
 ๑. บ้านสวนจันทร์ศรี ได้ศึกษาเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาการแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง ซึ่งเป็นกล้วยพื้นถิ่นของอำเภอพรหมคีรี เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การทำกล้วยเล็บมือนางอบแห้ง ทำข้าวเกรียบกล้วย สบู่สมุนไพร น้ำสมุนไพร และเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
ของกิน
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เวลา 08.30-17.00 น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 0143 9898
๕. ช่องทางออนไลน์
Face book : แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนจันทร์ศรี