ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง : ๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
๑.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง เป็นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต และการขยายพันธุ์พืช ภายในเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ชมการปลูกมะเขือเทศ และเมล่อน ปลอดสารพิษหลากหลายสายพันธุ์ภายในโรงเรือน โดยเฉพาะแปลงมะเขือเทศแบบกินสด ที่มีจำนวนประมาณ 200 ต้น ซึ่งออกผลสีแดงสวยอร่าม เที่ยวชมอุโมงค์น้ำเต้า ซึ่งบางลูกมีขนาดใหญ่มาก และมีน้ำหนักหลายกิโลกรัม ชมกล้วยไม้เพชรหึง หรือว่านหางช้าง กล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งปลูกมากที่สุดในประเทศไทย ชมกล้วยไม้ป่าประจำถิ่นภาคใต้ และกล้วยไม้รองเท้านารีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งจะหมุนเวียนกันออกดอกให้ยลโฉมตลอดทั้งปี ชมการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น พริกขี้หนูพันธุ์เดือยไก่ ซึ่งมีเฉพาะที่ จ.ตรัง นอกจากนั้น ยังมีการเปิดให้ชมเทคโนโลยีการผลิต และการขยายพันธุ์พืช เช่น ปาล์มน้ำมัน พริกไทย รวมทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับอีกมากมาย ที่ชวนให้เที่ยวชมได้อย่างเพลิดเพลินตลอดทั้งวัน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิด วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.๓0 น. – 1๖.๓0 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว เข้าชมได้ตลอดทั้งปี
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร. 0 7558 2312 – 3
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สองจังหวัดตรัง
www.aopdt08.doae.go.th
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม