ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิรุกขาราม จังหวัดหนองคาย

บ้านโพธิ์ตาก หมู่ ๑ มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวน เรียกว่า “ไทยพวนโพธิ์ตาก” มีบ้านโพธิ์ตากหมู่ ๑,๒ และหมู่ที่ ๓   วิถีชีวิตพวนโพธิ์ตาก  จะมีชีวิตเฉกเช่นชนเผ่าพวนในประเทศไทยทั่วไป 

มีวิถีชีวิตแบบชาวไทยพวน และมีภาษาพูด  ภาษาพูดเป็น“ภาษาไทยพวนผะเลอหรือพวนสระเออ” (ปัจจุบันยังคงใช้กันอยู่) เป็นภาษาที่ออกเสียง หรือสำเนียงการพูดคล้าย ภาษาลาวของคนเวียงจันทน์ นอกจากนี้ ยังมี “ภาษาสระแอ” ซึ่งเคยใช้กันในชนเผ่าไทยพวนโบราณ  มีใช้ในเผ่าพวนบ้านโพธิ์ตากเผ่าเดียวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ใบเสมาที่วัดดงนาคำ (อรัญญาดงนาคำ)
เคยพบหลักหินและเสมาหินที่มีลวดลายคล้ายใบเสมาสมัยทวารวดี จำนวน ๕๒ ชิ้น แต่เกือบทั้งหมดถูกขนย้ายไปตั้งไว้ที่หน้าหอสมุดวัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ หลักหินและเสมาหินทราย ๖ หลัก

ศูนย์วัฒนธรรมไทยพวนโพธิ์ตาก เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทยพวนโพธิ์ตาก

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพธิ์ตาก เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านโพธิ์ตากหมู่ ๑ ที่มีความสามารถในการทอผ้าพื้นเมืองมีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านโพธิ์ตาก คือ รูปใบโพธิ์

ศูนย์เรียนรู้ข้าวฮาง
หมู่บ้านโพธิ์ตากมีอาชีพส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ทำให้มีวัตถุดิบในพื้นที่เพียงพอในการนำมาแปรรูป  และเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชน  การทำข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หนองย่านาง
ตั้งอยู่ทีวัดจิตต์ลดาพุทธธรรม (ธ) (วัดหนองย่านาง) ซึ่งจะเป็นหนองน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปา และมีป่าชุมชนที่คนในหมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจกันปลูก ทำให้บริเวณวัดมีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม

น้ำตกห้วยหินขาว
ตั้งอยู่ที่ ต.ด่านศรีสุข เป็นน้ำตกที่ไหลจากสันเขาจากที่สูงลงมาสู่แอ่งน้ำด้านล่าง น้ำตกห้วยหินขาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศที่น่าสนใจมาก

อ่างเก็บน้ำห้วยทอน
ตั้งอยู่ที่ ต.ด่านศรีสุข เป็นอ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ จุดพักผ่อน คลายร้อนมีบริการล่องแพ บางกอกน้อย

นาแปลงใหญ่
ชาวโพธิ์ตากส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร จึงมีโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร มีผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นข้าวและหากนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมก็จะมีการสาธิตการทำนา แปรรูปข้าว

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนและสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

พิธีตุ้มขวัญผูกแขน
ศูนย์วัฒนธรรมไทยพวน เป็นพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน

เรียนรู้และชมการสาธิตการต่างๆ
ศูนย์วัฒนธรรมไทยพวนโพธิ์ตาก
– เรียนรู้วิธีการทำและทดลองทำข้าวเม่าเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านโพธิ์ตาก  มีรสชาติหอมหวาน อร่อย 
– เยี่ยมชมการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยไส้เดือน และเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไส้เดือน
– ชมการสาธิตวิธีการทำแจ่วหนัง ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านโพธิ์
– ชมการสาธิตวิธีการแปรรูปถั่ว

การเรียนรู้ภาษาสระแอ
ศูนย์วัฒนธรรมไทยพวนโพธิ์ตาก เรียนรู้วิธีการอ่าน การพูด ภาษาพวน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวน

การละเล่นพื้นบ้าน
ศูนย์วัฒนธรรมไทยพวนโพธิ์ตาก เป็นการละเล่นในอดีต ที่ปัจจุบันเด็กสมัยใหม่ไม่เคยรู้จัก ซึ่งเด็กและเยาวชนภายในหมู่บ้านต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ได้แก่ โกงเกว (ขาโถกเถก)   โก่งโกะ (เดินบนกะลามะพร้าว)  เงินโยนหลุม, ดีดแก่นขาม  จูมบาน (ลักษณะคล้ายกับม้าหมุน), ตากะโหลก, โยนสะบ้า, กิ่งก่องแก้ว และขี่ม้าหลังโปก 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดโพธาราม จังหวัดยโสธร

ชุมชนคุณธรรม วัดโพธาราม บ้านห้องแซง เป็นชุมชนชาวพุทธ วิถีผู้ไทที่มีความสุข ความดีงามมีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ แบ่งปันความสุข สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวดุจญาติมิตร 

ชุมชนคุณธรรม วัดโพธาราม บ้านห้องแซง มีการอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และประเพณีปฏิบัติตามหลักศาสนา มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือภาษาผู้ไท อาหารพื้นถิ่น การทอผ้ามัดหมี่ภูไท คนในชุมชนแต่งกายด้วยผ้ามัดหมี่ภูไทที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดโพธาราม
เป็นแหล่งเรียนรู้ประจำชุมชน เป็นศูนย์กลาง ในการประกอบพิธีการทางศาสนา และกิจกรรมของชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ วิถีวัฒนธรรมภูไทห้องแซง วัดป่าจันทรวนาราม

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลห้องแซง

ตลาดวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีผู้ไท ตลาดต้องชม

ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้า ย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ผ้ามัดหมี่บ้านห้องแซง (แม่พลอยฝ้ายภูไท)

เสากลางบ้าน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน

ภูถ้ำพระ

ภูร่มเย็นมโนธรรม (ภูตากแดด) หินสามก้อน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

การทำบุญตักบาตร
หน้าบ้านพัก โฮมสเตย์ วัดโพธาราม/ วัดป่าจันทวนาราม นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้มี ส่วนร่วมในการทำบุญตักบาตรตอนเช้า ณ บริเวณหน้าบ้านพักโฮมสเตย์ และบริเวณชุมชนฯ

การบายศรีสู่ขวัญ
วัดโพธาราม/ วัดป่าจันทวนาราม การบายศรีสู่ขวัญ  กิจกรรมพาแลง

ฐานเรียนรู้ การทำขันหมากเบ็ง
วัดโพธาราม/ วัดป่าจันทวนาราม การทำขันหมากเบ็ง บายศรี ดอกไม้ใบตอง ใบเตย

ฐานเรียนรู้ สมุนไพรพื้นบ้าน
วัดโพธาราม/วัดป่าจันทวนาราม เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน อาทิเช่น
-การทำลูกประคบ
-ยาต้มสมุนไพรโบราณ เป็นต้น

ฐานเรียนรู้ หมอลำ หมอแคน
วัดโพธาราม/ วัดป่าจันทวนาราม ชมและร่วมสนุกกับการแสดงของศิลปินผู้ไท (หมอลำ หมอแคน)

ฐานเรียนรู้ การจักสาน
วัดโพธาราม/ วัดป่าจันทวนาราม

ฐานเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้าน
วัดโพธาราม/วัดป่าจันทวนาราม การละเล่นพื้นบ้าน อาทิเช่น
-ม้าโยกเยก
-ดีดบักแต้ เป็นต้น

ฐานเรียนรู้การทอผ้า
วัดโพธาราม/ วัดป่าจันทวนาราม

ฐานเรียนรู้ลงโข่ง หรือ การลงข่วง
วัดโพธาราม/ วัดป่าจันทวนาราม การลงโข่ง หรือ การลงข่วง  เป็นบริเวณที่หนุ่มสาว มาพบปะพูดคุยกัน โดย  ฝ่ายหญิงปั่นฝ้าย ฝ่ายชายเป่าแคน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม