ชุมชนบ้านดงห้วยหลวง จังหวัดเพชรบุรี

ที่ตั้ง หมู่ 6 ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๑.ชุมชนบ้านดงห้วยหลวง เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอบ้านลาดที่มีภูมิทัศน์ชนบทที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลจากระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2563 ชาวบ้านดงห้วยหลวง มีวัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำนา ทำตาล และยังคงสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตมาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน โดยมีวัฒนธรรมพื้นบ้านและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เช่น ๑.ประเพณีสลากภัต ๒. การทำขวัญข้าว ๓.การละเล่นวัวลาน ๔.การละเล่นวัวเทียมเกวียน (ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม) ๕. เพลงพวงมาลัย การละเล่นพื้นบ้านที่เก่าแก่ ปัจจุบันกำลังจะสูญหายสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของชุมชนคือ ดงตาลที่มีต้นตาลอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งทำน้ำตาลโตนดที่มีจำนวนมากที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เที่ยวได้ทุกวัน แต่ที่สมบูรณ์ที่สุดคือในช่วงมกราคม – มีนาคม เพราะเป็นช่วงทำตาลโตนด
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
แล้วแต่โปรแกรมที่ชุมชนกำหนด
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม นายยุทธนา ประสาตร์ กำนันตำบลบ้านทาน ประธานท่องเที่ยวชุมชน ฯ โทร 09 5592 7054
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม