ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนมูล จังหวัดน่าน

ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนมูลเป็นหมู่บ้านไทลื้อที่อพยพมาจาก เมืองล้าสิบสองปันนา  มณฑลยูนาน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหมู่บ้านไทลื้อ ยึดหลักวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตเรียบง่าย ภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขามีแม่น้ำไหลผ่านทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีจุดเด่นและเสน่ห์ของชุมชนชาวไทลื้อที่คงรักษา อัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ทางด้านอาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางด้านภาษาไทลื้อ ภูมิปัญญาต่าง ๆ

ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนมูลได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยผู้นำพลังบวร ( บ้าน /วัด /โรงเรียน ) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเพิ่มคุณค่าส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มีรายได้ จากศิลปวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนทางด้านอาหารเครื่องแต่งกาย งานช่างฝีมือ(การทอผ้าลายไทลื้อ) และนำมาประยุกต์ให้มีความโดดเด่น และร่วมสมัยออกจำหน่าย อีกทั้งชุมชนคุณธรรมฯ บ้านดอนมูลได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนจิตอาสาเป็นมัคคุเทศก์นำชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความประทับใจ

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วิหารไทลื้อบ้านดอนมูล
วิหารไทลื้อบ้านดอนมูลเป็นวิหารไทลื้อที่มีความเก่าแก่ในรูปทรงไทลื้อโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า ๓๐๐ ปี ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมของชาวไทลื้อที่อพยพมาจาก ๑๒ ปันนา ที่แสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวไทลื้อ บ้านดอนมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

แหล่งน้ำบริเวณท่าน้ำหน้าวัดดอนมูล
บ้านดอนมูลได้ประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา บริเวณลำน้ำน่านหน้าวัดดอนมูล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นเขตห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดและสงวนไว้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ เริ่มประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

แหล่งเรียนรู้ชุมชนไทลื้อบ้านดอนมูล
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่แสดงวิถีชีวิต การดำรงชีวิตของชุมชนไทลื้อบ้านดอนมูลการสาธิตภูมิปัญญาของชาวไทลื้อบ้านดอนมูล องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อบ้านดอนมูล

กลุ่มผ้าย้อมสีธรรมชาติชุมชนบ้านดอนมูล
กลุ่มผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านดอนมูลเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติของกลุ่มไทลื้อที่เน้นการสวมใส่เสื้อผ้าที่มาจากสีธรรมชาติ

กลุ่มทำหวาย
เป็นกลุ่มอาชีพที่ทางชุมชนบ้านดอนมูลได้จัดตั้งขึ้นในการผลิตขันโตกการนำหวายมาถักเป็นเครื่องใช้ เช่น ตะกร้าหวาย ขันโตกหวาย เก้าอี้ที่ทำจากหวาย

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริของชุมชนบ้านดอนมูล
ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริชุมชนบ้านดอนมูลเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดในพื้นที่ป่าของชุมชนบ้านดอนมูลที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ป่าของชุมชนรักษาสภาพพื้นที่ป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่า

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ชุมชนบ้านดอนมูล
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ชุมชนบ้านดอนมูลเป็นแปลงสาธิตทางด้านการเกษตรของชุมชนบ้านดอนมูลในการปลูกพืช ผักสวนครัว  รั้วกินได้ของชุมชน (ผักปลอดสารพิษ )

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมการย้อมผ้าสีธรรมชาติของนักท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ผ้าย้อมสีธรรมชาติชุมชนบ้านดอนมูล ชุมชนบ้านดอนมูลได้จัดให้มีแหล่งย้อมผ้าสีธรรมชาติของชุมชนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ วิธีการ ขั้นตอนการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติในการตัดเย็บเสื้อผ้าของชุมชน การทอผ้าไทลื้อ ของชาวไทลื้อบ้านดอนมูล

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
ลานจัดกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนบ้านดอนมูล ชุมชนบ้านดอนมูลจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวบายศรีสู่ขวัญแก่นักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านดอนมูล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม