ชุมชนคุณธรรมวัดปานประสิทธาราม จังหวัดสมุทรปราการ

ชุมชนคุณธรรมวัดปานประสิทธาราม มีสภาพภูมิประเทศที่มีคลองและทางน้ำไหลผ่าน และเป็นป่าชายเลน ป่าไม้โกงกาง ในส่วนของสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นอากาศแบบชายทะเล โดยอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน มีความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเลของอ่าวไทย และสมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ชุมชนคุณธรรมวัดปานประสิทธาราม มีสภาพภูมิประเทศที่มีคลองและทางน้ำไหลผ่าน และเป็นป่าชายเลน ป่าไม้โกงกาง ในส่วนของสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นอากาศแบบชายทะเล โดยอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน มีความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเลของอ่าวไทย และสมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดปานประสิทธาราม
กิจกรรมไหว้พระหลวงพ่อปานองค์ใหญ่วัดปานประสิทธาราม

ฐานการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
บ้านของเก่า พิพิธภัณฑ์ชาวบ้าน แหล่งรวบรวมของเก่า

ตลาดน้ำปีกกา หรือตลาดน้ำวัดปานประสิทธาราม
บริเวณตลาดน้ำปีกกาวัดปานประสิทธาราม

ศูนย์เรียนรู้ จำหน่าย สาธิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน
บริเวณตลาดน้ำปีกกา วัดปานประสิทธาราม

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตลาดน้ำปีกกา
กิจกรรมการตักบาตรทางเรือ ทุกเช้าวันเสาร์ ณ ตลาดน้ำปีกกา
สะพานไม้ที่เชื่อมสองจังหวัดคือ จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมล่องเรือ

๑. จุดเริ่มต้น ณ ตลาดน้ำปีกกา, สักการะหลวงพ่อปานองค์ใหญ่, ชมสินค้าพื้นบ้าน
๒. ล่องเรือชมบ้านของเก่า พิพิธภัณฑ์ชาวบ้าน แหล่งรวบรวมของเก่า พื้นบ้าน เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ, ชมวิธีการทำปลาสลิดแดดเดียว ณ ชุมชนเกาะมอญ เยี่ยมชมสาธิตการทำปลาสลิดภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน
๓. ชมบ้านเกษตร (เลี้ยงปลา), ผักปลอดสารพิษ (เก็บผักด้วยตนเอง)
๔. ตักบาตรทางเรือ โดยจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ เวลา ๐๖.๓๐ น. บริเวณตลาดน้ำ วัดปานประสิทธาราม (ปีกกา

การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
ตลาดน้ำปีกกาวัดปาน ประสิทธารามศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
๑. มวยทะเล
๒. ดนตรีไทย

ขนมบ้าบิ่น ขนมไทย และน้ำพริกปลาสลิด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม