วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๑.สร้างเมื่อประมาณปีพ.ศ. ๑๒๙๘ เป็นฝีมือของชาวขอม มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนชั้น ตามแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย มีพระพุทธรูปปางประทานพรยืนอยู่ในซุ้ม ทั้งหมดมี ๖๐ องค์ ภายในบรรจุอัฐิพระนางจามเทวี ต่อมายอดพระเจดีย์ได้หักหายไป ชาวบ้านจึงเรียกว่า”กู่กุด”หรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า”พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ” นอกจากนี้ยังมีรัตนเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ทางขวาของวิหาร และกู่บรรจุอัฐิของครูบาศรีวิชัยอยู่ด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวันเวลา เวลา ๐6.๐๐ น. ถึง ๑8.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ 0 5351 1013
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดจามเทวี
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม