ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหลุก จังหวัดลำพูน

ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหลุก สภาพภูมิประเทศของชุมชนตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป เป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ วัดบ้านหลุก/หอธรรมวัดบ้านหลุก/อุโบสถ บ้านชนะดัง (บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) เฮือนพิกุล (คุ้มมโนวรรณ) มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น งานแกะสลัก จักสานไม้ไผ่ อาหารแปรรูป ฯลฯ อีกทั้ง ยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น เช่น สลากย้อมชาวยอง เป็นต้น

ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหลุก เป็นชุมชนท่องเที่ยว บวร On Tour ที่มีจุดเด่น มีเสน่ห์  อัตลักษณ์ที่โดดเด่นอยู่มากมาย โดยชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหลุก มีนโยบายและคติประจำใจที่ว่า “พริกบ้านเหนือ เกลือป่าใต้ ข่าตะไคร้บ้านพี่บ้านน้อง” คือ การอยู่แบบพอเพียง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีของชาวยองไว้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสักการะล้านนา ตลอดจนถึงวิถีชีวิต การร่ายรำ การฟ้อนของเด็กเยาวชนในชุมชน มีวัดบ้านหลุกศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดบ้านหลุก
เป็นสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนคุณธรรม วัดบ้านหลุก อีกทั้งยังเป็นลานกิจกรรม เพื่อจัดงานต่าง ๆ ของชุมชนอีกด้วย

หอธรรมและพิพิธภัณฑ์วัดบ้านหลุก
เป็นสถานที่เก็บพระพุทธรูปเก่าและหีบธรรมโบราณของทางวัดบ้านหลุกเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดูและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดบ้านหลุก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุด check in ชุมชน และทิวท้องทุ่ง ตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน
เป็นสถานที่ที่เป็นจุดสำคัญของชุมชน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชนต้องบันทึกภาพไว้ อีกทั้งเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหลุกแห่งนี้ ยังมีทิวทัศน์ของท้องทุ่งที่สวยงาม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผักกินได้ บ้านชนะดัง
ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหลุก เป็นชุมชนที่มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพ เช่น การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการจำหน่ายผัก ผลไม้ที่ปลูกเอง อีกทั้ง บ้านชนะดัง เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนอีกด้วย

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น การฟ้อนยอง การฟ้อนหางนกยูง ฯลฯ
ลานกิจกรรม ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหลุก การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนชาวยอง เช่น การฟ้อนยอง การฟ้อนหางนกยูง ฯลฯ  ซึ่งเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยองที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหลุกแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

การสาธิตการทำขนมพื้นบ้านชาวยอง
ลานกิจกรรมวัดบ้านหลุก เป็นกิจกรรมการสาธิต และร่วมฝึกปฏิบัติทำขนมพื้นบ้านแบบชาวยอง บ้านหลุก เช่น ข้าวต้มมัด ขนมต้มโบราณ สาคูโบราณ ฯลฯ

การสาธิตการ ทำบายศรีแบบล้านนา
ลานกิจกรรมวัดบ้านหลุก เป็นกิจกรรมการสาธิต และร่วมฝึกปฏิบัติประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญแบบล้านนา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม