ขนมเส้นดวงเนตร จังหวัดแพร่

ที่ตั้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ร้านอาหาร ๑๐๐ ปี)
๑.ร้านขนมเส้นน้ำใสเมืองแป้เป็นอาชีพดั้งเดิมที่มีการขายจากรุ่นสู่รุ่น คือขายขนมเส้นแรกเริ่มโดย ยายดำ จันทร์คง (เสียชีวิต อายุ ๗๘ ปี) ขายสมัยเป็นสาว ต่อมามีผู้สืบทอด คือ ยายป้อง สำลีราช (เสียชีวิตอายุ ๘๒ ปี พ.ศ.๒๕๓๗) ต่อมาผู้สืบทอดคือ นางดวงเนตร สำลีราช (ยาย) เสียชีวิตอายุ ๗๓ ปี เริ่มขายขนมเส้นอายุ ๒0 ปี ขายเป็นระยะเวลา ๔๐ ปี จากเดิมขายขนมเส้นน้ำใส ราคาถ้วยละ ๒ บาท ผู้สืบทอดต่อมาคือ นางโชติกา หอมขจร (แม่) อายุ ๖๗ ปีขายเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี ปัจจุบันผู้สืบทอดขายขนมเส้นน้ำใสเมืองแป้ คือ นางสาวชนิดา หอมขจร อายุ ๔๒ ปี ขายเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี โดยขายน้ำหมูหม้อเบอร์ ๔๕ วันละ ๔ หม้อ ขนมจีน (ขนมเส้น)วันละ ๗ กิโลกรัม ราคาขายยังเป็นราคาเดิมเกือบ ๑0 ปีมาแล้ว รายได้วันละ 6,000 – 7,000 บาท ซึ่งอาชีพขายขนมเส้นเป็นมรดกตกทอดมาของตระกูล
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ขนมเส้นน้ำหมู
2.2 ซุปกระดูกหมู
2.3 ส้มตำ (ตำร่วง)
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.30 – 14.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร 05 4106 5720
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ขนมเส้นดวงเนตร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม