ร้านแม่กุหลาบขนมไทย จังหวัดชุมพร

ที่ตั้ง ๓๗/๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 ๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ แม่กุหลาบขนมไทย
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางกุหลาบ ช่วยเต็ม
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ขนมศิลาอ่อน
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ แม่กุหลาบได้คิดค้นสูตร “ขนมศิลาอ่อน” ขึ้นมา ด้วยการดัดแปลงจากขนมเปียกปูน เพื่อให้สะดวกในการรับประทานและยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น เนื่องจากขนมเปียกปูนต้องโรยมะพร้าวเวลารับประทานทำให้ขนมเสียเร็ว จึงเปลี่ยนจากการใช้มะพร้าวมาคั้นเป็นน้ำกะทิสดผสม ลงในตัวขนมโดยตรง และตั้งชื่อว่า ขนมศิลาอ่อน ซึ่งมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมจากใบเตย และปัจจุบันเป็นขนมศิลาอ่อนของร้านแม่กุหลาบขนมไทย ที่มีชื่อเสียงและเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของอำเภอสวี
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ สาคูกวน ข้าวเหนียวกวน กาละแม ขนมชั้น ขนมตะโก้ ฯลฯ
 ความโดดเด่น สั้นนิยมใช้ในงานมงคลสมรส งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่งานมงคลต่าง ๆ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา..08.00 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1300 0834
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/แม่กุหลาบขนมไทย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดปานประสิทธาราม จังหวัดสมุทรปราการ

ชุมชนคุณธรรมวัดปานประสิทธาราม มีสภาพภูมิประเทศที่มีคลองและทางน้ำไหลผ่าน และเป็นป่าชายเลน ป่าไม้โกงกาง ในส่วนของสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นอากาศแบบชายทะเล โดยอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน มีความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเลของอ่าวไทย และสมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ชุมชนคุณธรรมวัดปานประสิทธาราม มีสภาพภูมิประเทศที่มีคลองและทางน้ำไหลผ่าน และเป็นป่าชายเลน ป่าไม้โกงกาง ในส่วนของสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นอากาศแบบชายทะเล โดยอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน มีความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเลของอ่าวไทย และสมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดปานประสิทธาราม
กิจกรรมไหว้พระหลวงพ่อปานองค์ใหญ่วัดปานประสิทธาราม

ฐานการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
บ้านของเก่า พิพิธภัณฑ์ชาวบ้าน แหล่งรวบรวมของเก่า

ตลาดน้ำปีกกา หรือตลาดน้ำวัดปานประสิทธาราม
บริเวณตลาดน้ำปีกกาวัดปานประสิทธาราม

ศูนย์เรียนรู้ จำหน่าย สาธิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน
บริเวณตลาดน้ำปีกกา วัดปานประสิทธาราม

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตลาดน้ำปีกกา
กิจกรรมการตักบาตรทางเรือ ทุกเช้าวันเสาร์ ณ ตลาดน้ำปีกกา
สะพานไม้ที่เชื่อมสองจังหวัดคือ จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมล่องเรือ

๑. จุดเริ่มต้น ณ ตลาดน้ำปีกกา, สักการะหลวงพ่อปานองค์ใหญ่, ชมสินค้าพื้นบ้าน
๒. ล่องเรือชมบ้านของเก่า พิพิธภัณฑ์ชาวบ้าน แหล่งรวบรวมของเก่า พื้นบ้าน เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ, ชมวิธีการทำปลาสลิดแดดเดียว ณ ชุมชนเกาะมอญ เยี่ยมชมสาธิตการทำปลาสลิดภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน
๓. ชมบ้านเกษตร (เลี้ยงปลา), ผักปลอดสารพิษ (เก็บผักด้วยตนเอง)
๔. ตักบาตรทางเรือ โดยจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ เวลา ๐๖.๓๐ น. บริเวณตลาดน้ำ วัดปานประสิทธาราม (ปีกกา

การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
ตลาดน้ำปีกกาวัดปาน ประสิทธารามศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
๑. มวยทะเล
๒. ดนตรีไทย

ขนมบ้าบิ่น ขนมไทย และน้ำพริกปลาสลิด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันออก โดยมีคลองธรรมชาติหรือคนในชุมชนเรียกว่า “คลองเกาะเรียน” ไหลผ่านภายในชุมชน บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตของชุมชนได้เป็นอย่างดี ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ภายในบริเวณชุมชนมีวัดช่างทอง   ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน 
ชุมชนแห่งนี้ดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย มีความผูกพันกับสายน้ำ ได้แก่ คลองเกาะเรียน คลองธรรมชาติที่อยู่คู่กับคนในชุมชนมายาวนาน เป็นวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยังคงรักษาไว้เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดช่างทอง
วัดช่างทอง เป็นศาสนสถานใน การจัดกิจกรรมทางศาสนาของคนในชุมชน บ่มเพาะเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
วัดทรงกุศล
ศาสนสถานในชุมชนอีกแห่งหนึ่งที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนและคนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ ได้แก่ หลวงพ่อขาวและหลวงพ่อดำ
ศาลเจ้าพ่อ เกาะเรียน
ศาลเจ้าพ่อเกาะเรียน สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีภาพจิตรกรรมเหล่าเซียนจีน ซึ่งชุมชนบ้านเกาะเรียนให้ความเคารพนับถือและจัดงานไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่เกาะเรียนเป็นประจำทุกปี
ศูนย์การเรียนรู้ การทำขนมไทย บ้านป้ามะลิ
กลุ่มขนมไทยของคุณป้ามะลิ ภาคาพร เป็นหนึ่งในผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทำขนมไทยต้นตำรับท้าวทองกีบม้า ซึ่งการทำขนมไทยนี้ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษ และต่อมาได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนขนมไทยป้ามะลิขึ้นเพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้ให้สู่ชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คลองเกาะเรียนและจุดชมวิวสะพานไม้ไผ่
ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียนมีคลองเกาะเรียน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวกว่า ๓๐๐ เมตร สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมธรรมชาติสองฝั่งคลองและถ่ายภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในครัวเรือน อยู่กันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ชุมชนอยู่ดี กินดี เหลือกิน สามารถนำไปขาย สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ใส่บาตรยามเช้า
คลองเกาะเรียน วิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งคลองเกาะเรียนทุกเช้าตื่นมาจะเตรียมอาหารคาวหวานสำหรับใส่บาตร เป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาครั้งบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนในชุมชนแห่งนี้ จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน
ล่องเรือชมธรรมชาติริมคลองเกาะเรียน
คลองเกาะเรียน คลองธรรมชาติที่แยกออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก นั่งเรือชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง สัมผัสระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ณ คลองเกาะเรียนแห่งนี้
สาธิตการทำขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน)
ศูนย์การเรียนรู้การทำขนมไทยบ้านป้ามะลิ แหล่งเรียนรู้ขนมไทย ต้นตำรับท้าวทองจีบม้า เปิดให้ผู้สนใจ นักท่องเที่ยว ได้เข้ามาเรียนรู้และซื้อกลับบ้านเป็นของฝาก รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนในชุมชน เป็นการสืบสาน ภูมิปัญญาของชุมชนให้คงอยู่

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม