ศูนย์เรียนรู้กลุ่มผลิตภัณฑ์ CPOT จำหน่ายของฝากของที่ระลึก

๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ชุมชนคุณธรรมปรางค์กู่
๒.ชื่อผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมปรางค์กู่
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าสไบขิด
รายละเอียดความโดดเด่น
ผ้าสไบขิด ซึ่งลวดลายของขิด แต่ละลายจะมีรูปแบบที่สวยงาม มีความมันวาว นูนลอยออกมาบนผืนผ้า ชาวอีสานทั่วไปนิยมทอผ้าขิดเพื่อทำหมอน โดยใช้กากกาแฟในการย้อมผ้า
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
รายละเอียดความโดดเด่น
ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมและสารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวในทุกขั้นตอนการผลิตและในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจำเป็นแนะนำให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคนหรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลผลิต ในดินและในน้ำ ในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ทำให้ได้ผลิตผลข้าวที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ทุกวัน เวลาราชการ
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๙ ๔๔๗๕ ๖๓๒๗
๖.ช่องทางออนไลน์ Facebook : รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดตุ่นใต้ จังหวัดพะเยา

ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
๑.ชุมชนคุณธรรมวัดตุ่นใต้ เป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม บนพื้นฐานการอนุรักษ์วัฒนธรรม มีความเชื่อในการทำพิธีกรรมต่างๆ ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เช่น การเลี้ยงผีปู่ย่า การทำคันข้าวแฮก การแห่ช้างเผือก เป็นต้น เป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ ชุมชนรักสงบ รักความสามัคคี ใช้ภาษาเมืองในการสื่อสาร และเป็นภาษาเอกลักษณ์ประจำถิ่น
ชุมชนคุณธรรมวัดตุ่นใต้ เป็นชุมชนเกษตรกรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมการใช้วิถีชีวิต จึงได้จัดการการท่องเที่ยวแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการที่พักอย่างเป็นระบบ มีโฮมสเตย์ในชุมชนซึ่งชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกครั้งมีเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน และนอกชุมชน มีรถนำเที่ยวและ มัคคุเทศ มีอาหารที่โดดเด่นที่นักท่องเที่ยวเข้ามาจะต้องได้รับประทานอาทิ แกงแค ไข่ป่าม แอ๊บปลา เป็นต้น มีศิลปะการแสดงที่น่าสนใจ เช่น ฟ้อนปาดแน วงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝากของที่ระลึกอีกมากมาย เช่น โคมล้านนา ตุงล้านนา สมุดปกผักตบชวา กระเป๋าย่าม ฯลฯ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่

๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงปลายฝนต้นหนาว ตุลาคม – กุมภาพันธ์
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
มาเป็นคณะศึกษาดูงานตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป คิดค่าบริการ 3,000 บาท พร้อมบรรยาย 5 ฐาน
บ้านพักโฮมสเตย์ 5 หลัง คิดค่าบริการ 120 บาท/คน/คืน คิดค่าอาหารมื้อละ 50 – 70 บาท/คน/มื้อ แล้วแต่อาหารที่สั่ง
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๘๘๗ ๘๗๙๖ พระจิรพงศ์ วรลาโภ ,๐๙ ๒๕๐๖ ๕๒๑๕ (ผู้ใหญ่บ้าน)
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมวัดตุ่นใต้
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ ที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม