กลุ่มจักสานไผ่ตะวัน จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง : ๑๕๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ไผ่ตะวัน
๒. ชื่อผู้ประกอบการ นายกองมี หมื่นแก้ว
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปิ่นโตจักสาน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ การออกแบบรูปร่างผลิตภัณฑ์ที่สามารถสื่อสารแนวคิดของสินค้าที่ประกอบด้วยการใช้งานที่ควบคู่กับความสวยงามแต่คงคุณค่าของงานฝีมือที่เน้นศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในลักษณะที่อเนกประสงค์มากกว่ากระติบข้าวแบบเดิม ทำให้สามารถขยายตลาดกลุ่มลูกค้า จากเดิมคือกลุ่มชาวบ้านทั่วไป ขยายครอบคลุมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงโดยการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาปรับให้ทันสมัย ควบคู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น มีรูปทรง ลวดลาย ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีความประณีต สามารถใช้เป็นของฝาก ของที่ระลึก สีที่ย้อมเป็นสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ที่หาได้ในชุมชน มีหลายลวดลาย ทั้งลายคุบ ลายสองยืน ลายข้างกระแต ลายสาม ลายโบว์ ลายผีเสื้อ ลายปลา ลายลูกเต๋า ฯลฯ
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระติบข้าวไฮไลท์ไม้ไผ่จักสานรายละเอียดความโดดเด่น การเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลักประยุกต์ใช้อย่างกลมกลืน ให้เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม โดยใช้ไม้ไผ่สีสุกหรือไผ่สีทองเป็นวัสดุที่ใช้ในการจักสาน การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่”จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ มีรูปทรง ลวดลาย ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีความประณีต สามารถใช้เป็นของฝาก ของที่ระลึก สีที่ย้อมเป็นสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ที่หาได้ในชุมชน
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๘ ๕๖๘๓ ๑๗๕๗ , ๐๙ ๑๔๒๐ ๕๕๒๖
๖. ช่องทางออนไลน์ Facebook : กระติบข้าวเหนียวไผ่ตะวัน

ถ้ำค้างคาว จังหวัดขอนแก่น

รอเวลาตามนัด คือ ราว ๑๗.๓๐ น. รอคอยการบินออกจากถ้ำยามโพล้เพล้ของ “ค้างคาว” นับล้านๆ ตัว บินเป็นสายยาวสุดสายตา สมฉายา “มังกรแห่งภูผาม่าน” เป็นริ้ว เป็นสาย ต่อเนื่องนานราวกว่า ๔๐ นาที ถือว่าเป็นอะเมซิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้พองฟูในอารมณ์ สุขใจแบบบอกไม่ถูก ชุมชน : นายฐิติกร แก้วคำ
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเซินเหนือ เบอร์โทรศัพท์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ภูผาม่านโฮมสเตย์ ขอนแก่น

ที่ตั้ง ซอย โยธาธิการ ตำบล ภูผาม่าน อำเภอ ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350

๑. ประเภทของที่พัก (โฮมสเตย์)
๒. จำนวนห้อง 10 หลัง
๓. ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องกระท่อมริมทุ่ง ราคา(บาท) 1,000
ห้องกระโจม View ราคา(บาท) 1,200 / 1,500 Mountain View(เสริมเตียง 200) เดือน ต.ค.-ม.ค. 1,500 / 1,700 เรือนใหญ่ ( 4 ห้องนอน) 3,500เดือน ต.ค.-ม.ค. 4,000
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
4.1 ร้านกาแฟ
4.2 ร้านอาหาร
4.3 แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,อุปกรณ์เครื่องครัว,เตาย่าง,
4.4 กิจกรรมขี่ม้า
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 4798 6009
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ภูผาม่าน โฮมสเตย์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง : บ้านสาวะถี หมู่ที่ ๘ ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑. วัดไชยศรี เป็นวัดเก่าแก่ที่มีโบสถ์หรือสิม ที่มีอายุกว่าร้อยปีเศษ เดิมมุงหลังคาด้วยแผ่นไม้ ซึ่งมีเอกลักษณ์คือ หลังคามีปีกยื่นทั้งสองข้างแบบสถาปัตยกรรมอีสานดั้งเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 หลังคาทรุดโทรมจึงมีการรื้อและทำหลังคาขึ้นใหม่ เป็นแบบสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น ส่วนฝาผนังทั้งด้านในและด้านนอกยังคงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนัง หรือ “ฮูปแต้ม” ที่ยังคงมีความเด่นชัด โดยฝีมือช่างแต้มพื้นบ้านแท้ ๆ เป็นภาพเรื่องราวอดีตพระพุทธเจ้า พระเวสสันดรชาดก เรื่องราววรรณกรรมชิ้นเอกของอีสานเรื่อง “สินไซ” (สังข์ศิลป์ชัย) ภาพเทพ บุคคลและสัตว์ต่างๆ ถึงแม้เวลาจะผ่านมากว่าร้อยปีแล้วก็ตาม และแม้จะมีบางส่วนเลือนหายไปตามกาลเวลาบ้าง แต่ถือว่าฮูปแต้มของที่นี่ยังคงมีความชัดเจนและสวยงามอยู่มาก สิ่งที่น่าสนใจ : สิมอีสาน , ฮูปแต้ม , พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 0๖.00 – 1๘.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๔๓๔๔ ๘๓๕๐ , ๐๘ ๙๒๗๖ ๔๒๐๒
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : วัดไชยศรี สาวะถี
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว )

ชุมชนคุณธรรมวัดกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น

เป็นชุมชนเกษตรกรรม เนื่องจากมีคลองชลประทาน (หนองหวาย) ไหลผ่าน โดยจากประวัติความเป็นมา ได้มีกลุ่มพรานพ่อใหญ่ ๕ บรรพบุรุษ เห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีความคิดตั้งรกรากในบริเวณนี้ ปัจจุบันมีครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๑๕๘ ครัวเรือน และประชากรรวมทั้งสิ้น ๙๘๙ คน

ความโดดเด่นของชุมชนคุณธรรมฯ วัดกู่ประภาชัย คือ มีโบราณสถานกู่ประภาชัย การพัฒนาความพร้อมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงอาหาร ของฝากและสินค้าจากชุมชน (เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

กู่ประภาชัย
เป็นโบราณสถานที่มีลักษณะแผนผังเป็นอโรคยาศาล ได้ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านนาคำน้อย เป็นสถาปัตยกรรมของขอม ศิลปะแบบบายน ก่อสร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราชที่ ๑๘ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗  

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
– เรียกว่า “บาราย” ตั้งอยู่ภายในวัดกู่ประภาชัย เป็นสระรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๑.๙ เมตร ผนังขอบสระทั้ง ๔ ด้าน เรียงด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลงไปบรรจบพื้นสระ ส่วนพื้นสระเป็นดินธรรมชาติที่มีตาน้ำซึมจากธรรมชาติตลอดทั้งปี
– ที่ผ่านมาเคยมีการอัญเชิญน้ำจากสระไปใช้สำหรับพระราชพิธีสำคัญถึง ๔ ครั้ง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน
– ผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างขึ้นมา เพื่อต้องการเก็บรักษาวัตถุโบราณคู่บ้านคู่เมือง ให้อยู่ในสถานที่เดิม และชาวบ้านจะมีความผูกพันกับกู่ประภาชัยแห่งนี้เป็นอย่างมาก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ฝาย หนองหวาย
– เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน โดยนักท่องเที่ยวจะเดินทางพาครอบครัว เพื่อนสนิท พักผ่อนรับประทานอาหาร และเล่นน้ำคลายร้อนที่บริเวณแห่งนี้ เนื่องจากมีน้ำใสไหลเย็น ผ่านโขดหินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ
ที่บ้านแสนตอ ตำบลบัวใหญ่ มีการเลี้ยงจิ้งหรีดประมาณ ๖๕ ครัวเรือน จิ้งหรีดที่เลี้ยงมี ๒ ชนิด คือ จิ้งหรีดทองดำและจิ้งหรีดแดงทองลาย (สะดิ้ง) ตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ นายเพ็ชร วงค์ธรรม ยินดีให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทุกท่าน โทร ๐๘ ๑๐๖๐ ๙๑๘๖

กิจกรรมการท่องเที่ยว

สรงน้ำกู่ประภาชัย
กู่ประภาชัย – ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยจะนำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับกู่ประภาชัย มาทำพิธีขอขมาและรดสรงกู่ โดยเชื่อว่าใครที่ได้สรงน้ำขอพรจากกู่ประภาชัย จะมีชัยชนะเหนือสิ่งไม่ดีทั้งปวง นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ชีวิต

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม