ศูนย์สาธิตการทอผ้าเกษมสีมา

ที่ตั้งสถานที่/ร้านชุมชนคุณธรรมวัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
๑.ชื่อผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมวัดเกษมสำราญ
๒.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๒.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องงอก ข้าวปลอดสารเคมี
๒.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าซิ่นย้อมคราม
มีลายผ้านกหัสดีลิงห์
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐.น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
พระรัชพล ๐๘ ๙๙๘๒ ๑๘๑๗
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/search/top?q

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม