ชุมชนคุณธรรมบ้านปากบางนาคราช จังหวัดพัทลุง

บ้านปากบางนาคราช เดิมชื่อ บ้านบางนางลาด  ในอดีตมีตำนานเล่าว่าคลองนาคราชมีพญานาคเลื้อยผ่านมาทางทะเลสาบสงขลาและเลื้อยผ่านเข้าคลองปากบาง ชาวบ้านตั้งชื่อบ้านปากบางตามตำนานคลองนาคราช มีจำนวนประชากร จำนวน 387 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การประมงในทะเลสาบ ประชาชนในชุมชนมีการนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ความเข้มเข็งของชุมชนคุณธรรมบ้านปากบางนาคราช ได้มีการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตจึงทำให้คนชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งตำนานพญานาค มากศิลปวัฒนธรรม ล้ำค่าทรายล้าง สร้างรายได้ให้ชุมชน  ผู้คนนับถือตาหลวงแมว”

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

เกาะสี่ – เกาะห้า (แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์) ในปี พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสทะเลสาบสงขลา และประทับแรมบนเกาะหมาก และปรากฏพระปรมาภิไธย ที่สลักบนผาหน้าถ้ำบนเกาะเทวดาชุมชนจึงได้มีการสร้างพระบรมรูป ร.๕ บนเกาะรังนก ซึ่งพระปรมาภิไธยจะอยู่บริเวณหลังพระบรมรูป

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เกาะสี่ เกาะห้า ในปี พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสทะเลสาบสงขลา และประทับแรมบนเกาะหมาก และปรากฏพระปรมาภิไธย ที่สลักบนผาหน้าถ้ำบนเกาะเทวดาชุมชนจึงได้มีการสร้างพระบรมรูป ร.๕ บนเกาะรังนก ซึ่งพระปรมาภิไธยจะอยู่บริเวณหลังพระบรมรูป

เกาะกระ สักการะรูปเหมือนหลวงปู่ทวด  เจ้าแม่กวนอิม

คลองปากบางนาคราช ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามของต้นลำภู ต้นสมอ ป่าชายเลน และนกนานาชนิด

หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าว ท่ายาง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำทะเล

เกาะโคบ
– ลานยอยักษ์
– ควายน้ำ
– นกหลากหลายชนิด

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายสมพร สุวรรณเรืองศรี เรียนรู้การปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี เลขที่ 66 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ศูนย์เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ประมงอินทรีย์ บ้านช่องฟืน เรียนรู้การแปรรูปจากอาหารทะเล เช่น ปลา กุ้ง บ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

การแสดงมโนราห์ของกลุ่มเด็กเยาวชน มโนราห์คณะชาตรี  เลขที่ ๔๓/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะหมากเด็กเยาวชนฝึกซ้อมการแสดงมโนราห์ เพื่อนำไปแสดงในงานประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน และต้อนรับนักท่องเที่ยว

ประติมากรรมทราย บ้านนายพิชัย จันทร์สว่าง เลขที่ ๙๔/๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  โทรศัพท์ ๐๙ ๘๐๑๕ ๒๘๑๘ ประติมากรรม และผลิตภัณฑ์จากทรายล้าง เช่น กรอบรูป กระถางต้นไม้ แจกัน

ไข่ในหิน บ้านนางปราณี ทองคำ  เลขที่ ๑๐ ม.๗ บ้านเขาชัน  ต.เกาะหมาก  อ.ปากพะยูน  จ.พัทลุง ไข่เค็ม นำกรวดทรายล้างมาพอกทำให้ไข่เค็มมีอร่อย ไม่เค็มมาก และใช้ไข่เปิดไล่ทุ่ง เลี้ยงแบบธรรมชาติ

ล่องเรือ คลองปากบางนาคราช และทะเลสาบสงขลารอบเกาะหมาก ล่องเรือชมธรรมชาติคลองปากบางนาคราช ป่าชายเลน วิถีชาวประมง และหมู่เกาะในทะเลสาบสงขลารอบ ๆ ตำบลเกาะหมาก

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม