ชุมชนคุณธรรมบ้านวัดพระบรมธาตุสวี (บ้านสวี) จังหวัดชุมพร

ชุมชนคุณธรรมบ้านวัดพระบรมธาตุสวี (บ้านสวี) มีแหล่งศึกษา เรียนรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์คือพระบรมธาตุสวี ที่มีอายุมากกว่า ๗๐๐ ปี มีศาลพระเสื้อเมือง และยังมีพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวีมีเด็กเยาวชนและประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมตลอดทั้งปี

ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ยังคงยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ และเครือข่ายวัฒนธรรมทำให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักษาประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเหนียวแน่น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพระบรมธาตุสวี วัดพระบรมธาตุสวีซึ่งเป็นวัด เก่าแก่ตั้งอยู่ในอำเภอสวีจังหวัดชุมพรติดกับแม่น้ำสวีห่างจากตัวอำเภอสวีประมาณ ๓ กิโลเมตรนักท่องเที่ยวมาสักการะพระบรมธาตุสวีซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหนึ่งในจตุธรรมธาตุของทางภาคใต้ มีอายุเก่าแก่กว่า ๗๐๐ ปีไหว้ศาลพระเสื้อเมืองและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวี

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คลองสวี คลองที่อยู่บริเวณด้านหลังของพระบรมธาตุสวี ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เที่ยวชมพระบรมธาตุสวี และพิพิธภัณฑ์ พระบรมธาตุสวี นมัสการพระบรมธาตุสวีและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของพระบรมธาตุสวีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหนึ่งในจตุธรรมธาตุของทางภาคใต้ มีอายุเก่าแก่กว่า ๗๐๐ ปีและไหว้ศาลพระเสื้อเมือง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม