องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
๑.วัดพระปฐมเจดีย์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๑๘ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ได้ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการปฏิสังขรณ์ใหญ่องค์พระปฐมเจดีย์ และก่อสร้างพระอุโบสถพระวิหาร ศาลาโรงธรรม พร้อมกุฏิสงฆ์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๙๖ เป็นต้นมา


สถานที่สำคัญ
๑. พระวิหาร ๔ ทิศ (พระวิหารพระร่วงฯ พระวิหารหลวง พระวิหารพระปัญจวัคคีย์ พระวิหารพระปางไสยาสน์)
๒. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบส่วนใหญ่ ในจังหวัดนครปฐม
๓. พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ รวบรวมวัตถุโบราณที่ขุดพบได้จากสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม สมัยบ้านเชียง สมัยทวารวดี
๔. สำนักปฏิบัติธรรม บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์


กิจกรรม
๑. ไหว้พระขอพรรอบองค์พระปฐมเจดีย์ และพระวิหาร ๔ ทิศ
๒. ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันอาทิตย์
๓. งานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ (วันขึ้น ๑๒ ค่ำ ถึงแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี)
๔. งานเทศกาลอาหารผลไม้ และของดีจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
๕. งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม


๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา ๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
ชาวต่างชาติ ๔๐ บาท
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
 สำนักงานจัดประโยชน์ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๔ ๒๑๔๓
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม