กลุ่มอาคารประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี

ที่ตั้ง ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๑. กลุ่มอาคารประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี ประกอบด้วย ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) จวนผู้ว่าราชการจังหวัด อาคารเรือนแพขาว ศาลจังหวัด อาคารสุขศาลา (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) ที่ว่าการอำเภอเมืองเก่า โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า-ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๕๙ และโปรดให้เปลี่ยนคำว่า ประทุมธานีเป็น ปทุมธานี ในพ.ศ. ๒๔๖๑ พ.ศ.๒๔๖๐ นั้น ได้มีการโยกย้ายที่ตั้งส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดจากเดิมที่ตั้งอยู่ที่บ้านโคกชะพลูใต้คลองบางทราย ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ไปตั้งที่ตำบลบ้านปรอก อ.เมือง ริมฝั่งแม่น้ำตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนราชการที่ย้ายในตอนนั้นคือ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี ศาลจังหวัด อนามัยจังหวัด จวนผู้ว่าราชการจังหวัดและแพขาว โบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ โดยมีผังรวมของอาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานีมีลักษณะเป็นตัวแอล (L) เริ่มจากฐาน ล่างสุดคือ แพขาว (ส่วนหนึ่งของจวนผู้ว่าราชการ) อนามัยจังหวัดและจวนผู้ว่าศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอและศาลจังหวัดเป็นลำตัวพยัญชนะ หอนิทรรศน์ (ศาลากลางหลังเก่า) ศาลจังหวัด เรือนแพขาว ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า สุขศาลา (อาคารสาธารณสุขจังหวัด)
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม