ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักรสานไม้ไผ่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง : ถนนอินทอาษา อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ : ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่
๒. ชื่อผู้ประกอบการ : นายคมกฤช บริบรูณ์
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๕๒๑ เมื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ได้มีโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ ที่มีความละเอียดอ่อน เเละประณีตสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานจักสานด้วยไม้ไผ่ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูล ของชาวพนัสนิคม ต่อยอดสู่การแปรรูปและพัฒนาเครื่องจักสาน สู่ระดับการส่งออกต่างประเทศ
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทำการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)
เวลาทำการ 08.00 น. – 17.00 น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม: ๐ ๓๘๔๖ ๑๓๑๓
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่
เว็บไซต์ : https://www.tbhc1978.com/th/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม