ศูนย์การเรียนรู้การจักสานตะกร้าหวาย ลายพระปรางค์สามยอด ลายดอกพิกุล จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง บ้านนายอำพัน น่วมนุ่ม ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ตะกร้าหวายลายพระปรางค์สามยอด
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นายอำพัน น่วมนุ่ม
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ตะกร้าหวายลายพระปรางค์สามยอด
ตะกร้าหวายลายพระปรางค์สามยอด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี ทำมาจากหวาย มีความละเอียดและพิถีพิถันในการทำอย่างมาก
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ตะกร้าหวายลายดอกพิกุล
ตะกร้าหวายลายดอกพิกุล ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรี
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม นายอำพัน น่วมนุ่ม โทร. 08 9802 8162
๖.ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม