ตลาดมอกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

๑.ร้านของฝาก จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากล้วยไข่ และอื่นๆ ได้แก่ กล้วยอบเนย เผือก มัน ฟักทอง เค็ม หวาน อบเนย กล้วยกวน เฉาก๊วยชากังราว กล้วยไข่ หน่อกล้วยไข่ ผลไม้แช่อิ่ม
๒.ประเภทผลิตภัณฑ์ ของกิน
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๓๑๖๓ ๙๔๕๕ คุณเล็ก /๐๘ ๓๑๖๕ ๗๕๕๓

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชนยลวิถี” วัดพระบรมธาตุ ( พระอารามหลวง) จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๑.วัดพระบรมธาตุเจดียารามเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยเมื่อ ๖๐๐ กว่าปีที่แล้ว (ยุคสุโขทัย) ดินแดนบริเวณนี้ มีชื่อว่า “นครชุม” และวัดแห่งนี้ก็เป็น พระอารามหลวงประจำเมืองนครชุมมาแต่สมัยนั้น จากข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ค้นพบจากหลักศิลาจารึก หลักที่ ๓ (จารึกนครชุม) ได้บันทึกไว้ว่า พระยาลิไท แห่งราชวงษ์สุโขทัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และปลูกพระศรีมหาโพธิ์จากลังกา ณ วัดพระบรมธาตุเจดียารามเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๐๐ ภายในวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “พระบรมธาตุเจดีย์” เป็นเจดีย์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเช่นกันกับตัววัด พระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกบัวตูม) ตั้งเรียงกันสามองค์อยู่บนฐานเดียวกัน โดยองค์กลางของพระเจดีย์นั้นประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ๙ องค์อยู่ภายในภาชนะเงินรูปสำเภา พระเจดีย์องค์ปัจจุบันเป็นพระเจดีย์ทรงมอญซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นภายหลัง สิ่งสำคัญอีกอย่างในวัดคือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งชาวกำแพงเพชรเชื่อกันว่าเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระยาลิไททรงปลูก เมื่อ พ.ศ.๑๙๐๐ เป็นต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ประมาณ ๙ คน นอกจากนี้ภายในมีศาสนสถานที่สำคัญมากมาย ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อุโบสถหลังเก่า พระวิหาร วิหารพระนอน ศาลาเรือนไทย นอกจากนี้ยังมีศาลาการเปรียญที่ใช้เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้แก่ชุมชนอีกด้วย โดยในปัจจุบันนี้จะมีกิจกรรม สวดมนต์ธรรมจักรซันเดย์ ในทุกวันอาทิตย์ที่ลานองค์พระธาตุ เวลา ๑๘.๐๐ น. ๒.วันเวลา เปิด/ปิด ทุกวัน ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๗๘๕ ๓๘๒๖
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook : วัดพระบรมธาตุ กำแพงเพชร
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ /ที่จอดรถ /ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านเมี่ยงชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ตั้ง ๒๗๓ ถนนราชดำเนิน ๑ (ข้างวัดบาง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๑.เมี่ยง หรือเมี่ยงชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร มีวัฒนธรรมในการอมเมี่ยงหรือกินเมี่ยงมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะใบเมี่ยงจะมีคาเฟอินเล็กน้อย โดยส่วนมากจะพบในงานศพ ซึ่งชาวกำแพงเพชรจะนำมาต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานด้วยเมี่ยงเพื่อให้แขกได้อมเมี่ยงไปพลางๆ ก่อน ปัจจุบันร้านเมี่ยงชากังราวได้เปิดจำหน่ายอาหารพื้นเมืองรวมถึงของฝากของที่ระลึกมานานกว่า ๓๐ ปี สินค้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้า เช่น กล้วยกวน กล้วย กระยาสารท เมี่ยงชากังราว กล้วยทอด ข้าวเม่าทอด รวมถึงการจำหน่ายของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจกล้วยไข่ ต้นกล้วยไข่ประดิษฐ์ ชุดพระเครื่องของจังหวัดกำแพงเพชร เครื่องเบญจรงค์ฯลฯ ให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากของจังหวัดกำแพงเพชร
๒.ประเภทผลิตภัณฑ์ ของฝากของที่ระลึก/ของรับประทาน
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด
๐๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๙๓๒ ๑๘๘๗ นงนุช
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook: ๙๙ อุดมโชค

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดบาง จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๑.วัดบางเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองกำแพงเพชร สันนิษฐานว่าที่ชื่อวัดบางคงเป็นเพราะที่ตั้งวัดอยู่ใกล้กับคลองน้ำซึ่งแยกจากแม่ปิงไปสู่ “หนองรี” คลองน้ำ ดังกล่าวเรียกว่า “บาง” เมื่อวัดมาตั้ง ณ ที่แห่งนี้จึงตั้งชื่อ “วัดบาง” โดยในวัดจะมีวิหารที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อเพชร” เป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริดศิลปะแบบเชียงแสน ปางมารวิชัย ที่เรียกว่า สิงห์ ๑ ที่หาชมได้ไม่ง่ายนักมีหน้าตักกว้าง ๒ ศอก ๑ คืบ ๕ นื้ว สูง ๓ ศอก ๑ คืบ มีพุทธลักษณะงดงาม และมีขนาดใหญ่กว่าหลวงพ่อเพชรของจังหวัดพิจิตร ที่มีอายุกว่า ๘๐๐ ปี เมื่อประมาณพุทธศักราช ๒๔๗๙ หลวงพ่อผิว พระธรรมาธิมุตมุนี เจ้าอาวาสวัดบาง เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรในสมัยนั้นและหลวงพ่อภา พระครูวิธานวชิรศาสตร์ ได้ไปอัญเชิญหลวงพ่อเพชร มาจากวัดต่อม่อ ซึ่งเป็นพระประธานในวิหารโบราณมาไว้ในอุโบสถวัดบาง จึงถือได้ว่าหลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกำแพงเพชรและเป็นที่เคารพของคนเป็นอย่างมากที่สุดอีกองค์หนึ่ง
๒.วันเวลา เปิด/ปิด ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๕๕๗๑ ๖๕๓๒
๕.ช่องทางออนไลน์
https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=284&code_db=610009&code_type=01
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ /ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม