พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด จังหวัดตราด

ที่ตั้ง เลขที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด ตั้งอยู่บริเวณถนนสันติสุข ใกล้กับศาลากลางจังหวัดตราด และอนุสาวรีย์เสด็จพ่อ ร.5 โดดเด่นด้วยอาคารไม้เก่าแก่ มีลักษณะเป็นเรือนไม้เสาปูน ยกพื้น ใต้ถุนสูง หลังคาทรงปั้นหยา ภายในจัดแสดงถึงประวัติของเมืองตราด เรื่องราวสำคัญต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดตราด โดยมีห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อประกอบด้วย 1.มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมเมืองตราด จัดแสดงเรื่องภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดตราด 2.ผู้คนเมืองตราด จัดแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดตราด อาทิ ไทย จีน เขมร ญวน ชอง 3.ลำดับทางโบราณคดีและประวัติเมืองตราด จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดตราดตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้นสมัยประวัติศาสตร์ สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์(สมัยรัชกาลที่ 1-4) 4.เหตุการณ์สำคัญในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงเรื่องการส่งมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศส การพระราชทานพระแสงราชศาสตราประจำเมือง และการเสด็จประพาสเมืองตราด 5.เหตุการณ์ยุทธนาวีเกาะช้าง จัดแสดงเรื่องราวตามลำดับเหตุการณ์ยุทธนาวี โดยจำลองห้องจัดแสดงเป็นเรือรบ 6.ตลาดเมืองตราด จัดแสดงเรื่องราวการค้าในตลาดเก่าและสภาพปัจจุบันของตลาดเมืองตราด
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น.) หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
คนไทย เด็กส่วน สูงเกินกว่า 100 เซนติเมตรขึ้นไป (5 บาท) ผู้ใหญ่ (10 บาท)
ชาวต่างชาติ เด็กต่างชาติ สูงเกินกว่า 100 เซนติเมตรขึ้นไป (10 บาท) ผู้ใหญ่ต่างชาติ (30 บาท)
**กรณีศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเก็บค่าเข้าชมเป็นรายๆ ไป**
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 6450 5263 
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.museumthailand.com/th/museum/The-town-of-Trat-museum .
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก / ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว – ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม