บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง 413 หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ INNOYA
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางชญาชล ทองเกียว
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกข้าว
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ
ในอดีต อาณาจักรศรีวิชัยมีความรุ่งเรืองและเฟื่องฟูมาก แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป อาณาจักรศรีวิชัยก็ล่มสลายไปในที่สุด เหลือเพียงวัฒนธรรมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สืบทอดต่อกันมา เช่น ลูกปัดหินสี ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งมีความสวยงามและมีความเชื่อในเรื่องโชคลาภ ความปลอดภัย ผู้ผลิตจึงได้นำแนวคิดนี้มานำเสนอผ่านลวดลายลงบนผืนผ้าบาติก ให้มีความร่วมสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการนำข้าวซึ่งเป็นผลิตผลในท้องถิ่นมาใช้แทนเส้นเทียน ซึ่งถือเป็น “นวัตกรรมทางการเกษตร” ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในขั้นตอนการผลิต ช่วยลดพลังงานความร้อนจากการต้มผ้าในแบบโบราณ และเมื่อเสร็จกระบวนการผลิตสามารถปล่อยน้ำลงสู่ผืนดิน
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.30-17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 4579 8346 และ 09 2254 1875
๖.ช่องทางออนไลน์
Face book:บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ Shop Art Batik Tie dye

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดเขาขุนพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง หมู่ที่3 ตำบลบ้านเกาะ ตำบลพรหม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. วัดเขาขุนพนมสันนิษฐานว่ามีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของเมืองนครโดยตลอด แต่มีการบันทึกหลักฐานไว้น้อย ในตอนปลายสมัยสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรีตามประวัติศาสตร์บันทึกว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระวิกลจริต สติฟันเฟือน เพราะสำคัญว่าทรงบรรลุโสดาบันทรงบันคับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ให้กราบไหว้พระองค์เป็นการใหญ่ บ้านเมืองจึงเกิดความวุ่นวายสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงขึ้นครองราชย์ต่อมา จากเหตุการณ์ตอนนี้ สันนิษฐานและอ้างหลักฐานประกอบต่างกันออกไปว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ถูกสำเร็จโทษตามพงศาวดาร เพราะมี การสับเปลี่ยนโดยเอาตัวพระญาติหรือทหารมีลักษณะคล้ายพระองค์ไปแทนแล้วพาพระองค์ลงเรือหนีไปเมืองนคร แล้วเสด็จประทับที่วัดเขาพนม จนสวรรคต แล้วพระอัฐของพระองค์นำไปฝั่งไว้ ณ ฮวงซุ้ย ทางด้านเหนือของเมืองนคร แต่บางท่านสันนิษฐานว่า เขาขุนพนมมีโบราณสถานแตกต่างกัน จากวัดอื่นๆ ถึงขนาดมีป้อมปราการคุ้มกันอย่างแข็งแรง หาได้เป็นเพราะสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จประทับที่นี้ แต่เป็นเพราะในสมัยที่พระยาตรังภูมา ภิบาลเป็นเจ้าเมืองนครนั้น ท่านมักจะไปพักตากอากาศที่นั้นบ่อย วัดเขาขุนพนมเป็นวัดควรแก่การอนุรักษ์และศึกษาวัดหนึ่ง เพราะวัดนี้ชวนให้เกิดข้อสันนิษฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายนพดล แดงสว่าง โทร.06 8592 6325
๕. ช่องทางออนไลน์
Face book : วัดเขาขุนพนม นครศรีธรรมราช
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ชุมชนคุณธรรมวัดพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพรหมโลก เป็นชุมชนที่ก่อตั้งมาประมาณ ๒๕๐ ปี ชื่อเดิมเรียกว่า “เหนือปากหราม” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “พรหมโลก” ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพทำสวน  ประเพณีที่โดดเด่น ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีให้ทานไฟ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และประเพณีวันชาวสวน

ความโดดเด่น ของชุมชน คือ มีผู้นำบวรที่มีความเข้มเข็ง มีวัดเป็นศูนย์รวมในทุกกิจกรรมของชุมชน   มีมรดกภูมิปัญญาที่หลากหลาย และมีทุนด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมหลายแห่งมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และมีโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพรหมโลก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ภายในวัดมีรูปภาพฝาผนังตั้งแต่เริ่มสร้างวัด  มีรูปปูนปั้นหลวงปู่พรหมโลกศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ผู้คนเคารพนับถือ ปัจจุบันมีพระครูบรรหารวุฒิชัย เป็นเจ้าอาวาสวัดพรหมโลก และเจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี ภายในวัด มีบริการรักษาพยาบาลผู้ถูกงูพิษโดยการใช้ยาสมุนไพร ณ อาคารบ้านกาชาดอุทิศ  โดยพระใบฎีกาบุญช่วย  เตชธมฺโม (สัมภาษณ์ ๕ เมษายน ๒๕๖๐) ผู้สืบทอดและอนุรักษ์วิชาการรักษาพิษงูด้วยสมุนไพรในปัจจุบัน  

พระตำหนักเมืองนคร พระตำหนักเมืองนครสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงงาน ณ เมืองนครศรีธรรมราช โดยตั้งอยู่ในสวนผลไม้เก่าแก่ของตระกูลทองสมัคร ผู้สร้างเรือนรับรองถวายในนามของชาวเมืองนครศรีธรรมราช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ได้เสด็จมาเปิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2541 และกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของนครศรีธรรมราช

วัดเขาขุนพนม (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีถ้ำซึ่งมีกำแพงก่ออิฐถือปูน และใบเสมาเช่นเดียวกับกำแพงเมือง ในถ้ำมีพระพุทธรูปสำริดประมาณ 30 องค์และมีหลายถ้ำทะลุถึงกันอย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันในหมู่คนท้องถิ่นว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้าตากสินมหาราชขณะทรงผนวช

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำตกพรหมโลก น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีลานหินกว้างและสวยงาม  มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีต้นน้ำที่เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลลงมาบนแผ่นหิน ๔ ชั้น (หนาน) ได้แก่ หนานบ่อน้ำวน  หนานวังไม้ปัก  หนานวังหัวบัว  หนาน วังอ้ายเล  สายน้ำไหลผ่านหมู่ไม้นานาพันธุ์  ริมเชิงเขา แล้วไหลไปเป็นคลองท่าแพ และลงสู่อ่าวไทยที่ตำบลปากพูน  น้ำตกพรหมโลกเป็นสถานที่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า       สิริกิตติ์  พระบรมราชินีพันปีหลวงได้เสด็จมาเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๐๒ ในครั้งเสด็จจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑

เขาหลวง “ยอดเขาหลวง” แนวเทือกเขานครศรีธรรมราช นับเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดในภาคใต้ โดยมียอดเขาหลวงสูงที่สุดของแนวเทือกเขา ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,835 เมตร จากระดับน้ำทะเล  และสูงที่สุดในเขตภาคใต้ ตั้งอยู่อยู่ในพื้นที่อำเภอลานสกา และอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชเปรียบเสมือน เป็นหลังคาสีเขียวของภาคใต้ เพราะมีสภาพเป็นป่าดงดิบชื้นและป่าดิบเขา ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และของโลก

วังปลาแงะ เป็นธารน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหลวงน้ำตกพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี มีการจัดการพื้นที่ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เป็นธารน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแหวกว่ายไป มา บรรยากาศดีมาก เหมาะสำหรับการพาครอบครัวไปพักผ่อน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชาวสวนสมรม สวนผลไม้ สวนยางพารา สวนสมรม  หรือสมลม ซึ่งเป็นคำภาษาถิ่น หมายถึง สวนขนาดเล็ก ที่ปลูกผสมปนเปกันของผลไม้นานาชนิด ไม่มีการแยกแปลงแยกชนิด อาศัยธรรมชาติให้เกื้อกูลกันเอง นับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างแท้จริง  เพราะผลไม้แต่ละชนิดออกผลผลิตไม่พร้อมกัน ทำให้เจ้าของสวนสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ทั้งปี 

ศูนย์เรียนรู้ชมรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรหมโลก ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีบริการ    ที่พักแบบโฮมสเตย์ พักบ้านชาวบ้านในชุมชน มีบริการรถรับ – ส่งนักท่องเที่ยวด้วยรถสองแถวในหมู่บ้าน   และมีรถจักรยานของชมรมให้เช่าปั่นเที่ยวภายในชุมชน มีบริการอาหารพื้นถิ่นภาคใต้ มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำเที่ยวภายในชุมชน  ทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ คือ น้ำตก  ถ้ำ  สวนผลไม้ (สวนสมรม) การทำสวนยาง  และแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน 

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยเล็บมือนาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “สวนจันทร์ศรี” นำโดยนางทิพย์วิภา  อิทธิกุลเศรษฐ์ ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน  อำเภอพรหมคีรี  และคณะได้รวมกลุ่มกันผลิตกล้วยแปรรูปเป็นกล้วยอบ  กล้วยฉาบ โดยกระทรวงพลังงานสนับสนุนโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์  โดยใช้กล้วยเล็บมือนางหรือกล้วยกินดิบ  พันธุ์พื้นเมืองของอำเภอพรหมคีรี  มีชื่อเสียงโดดเด่น  พันธุ์แท้ดั้งเดิมมีต้นกำเนิดที่อำเภอพรหมคีรีโดยเฉพาะ ผลสุกใช้รับประทาน  ใช้แปรรูปเป็นกล้วยอบแห้งที่มีรสชาติหวานเฉพาะไม่เหมือนกล้วยที่ปลูกพื้นที่อื่นแม้เป็นพันธุ์เดียวกัน

กลุ่มหัตถกรรมไม้กวาดดอกหญ้า ในชุมชนพรหมโลก รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงมีการรวมกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าส่งขายในชุมชน และนอกพื้นที่ โดยนางอำพันธ์  ชูประสูติ และคณะ นำวัสดุดอกหญ้าและไม้ไผ่จากชุมชน และพื้นที่อำเภอใกล้เคียงมาผลิตเป็นไม้กวาด สามารถส่งออกเป็นสินค้า มีรายได้เข้าชุมชนตลอดปี

กลุ่มการทำฟาร์มเห็ด กลุ่มการทำฟาร์มเห็ดโดย นางจิรารัตน์  อินทร์แก้ว ทำการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดฟาง ฯลฯ  ในชุมชนพรหมโลก  สามารถส่งออกจำหน่ายทั้งในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี  และต่างพื้นที่ ทั้งจำหน่ายเห็ดชนิดต่าง ๆ และรวมถึงจำหน่ายพันธุ์  จำนวนวัสดุ  อุปกรณ์การปลูกเห็ด  นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมเรียนรู้วิธีการเพาะเห็ด การบำรุงรักษาเห็ดชนิดต่าง ๆ และประโยชน์จากเห็ดได้ตามความสนใจ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การทำผ้าบาติก ที่ทำการชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก การจัดกิจกรรมการจัดทำผ้าบาติกให้กับนักท่องเที่ยว  ในช่วงกลางคืน  เวลาหลังอาหารเย็น โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบลาย การวาดลายลงบนผืนผ้า การเขียนเทียน และการลงสี ทุกขั้นตอน  ซึ่งเช้าขึ้นมานักท่องเที่ยวสามารถนำชิ้นงานผ้ากลับไปเป็นของฝากได้

ตลาดนัดสุขภาพ วัดพรหมโลก ตลาดนัดสุขภาพทุกเช้าของวันเสาร์ โดยชาวบ้านในชุมชนจะนำผลิตภัณฑ์สินค้า พืช ผัก ทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษมาจำหน่ายในวัดพรหมโลก ซึ่งมีอาหาร ขนมปรุงสุกใหม่ ๆ บริการให้นักท่องเที่ยวได้ชิม ช้อป เป็นของฝากได้ มีศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมของเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น เรียบง่าย รักสุขภาพของชาวพรหมโลก

กิจกรรมทำอาหารพื้นบ้าน บ้านพักโฮมสเตย์ อาหารมื้อเย็นเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์จะจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารไว้สำหรับปรุงร่วมกับนักท่องเที่ยว ซึ่งอาหารจะเป็นอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของพรหมโลก เช่น น้ำพริกลูกประ แกงส้มมังคุดคัด ผัดผักเหลียงกับไข่ ฯลฯ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านแหลม-หน้าทัพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชุมชนคุณธรรมฯ หน้าทัพ-บ้านแหลม เป็นชุมชนขนาดเล็กที่คนในชุมชนกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม ทำอาชีพประมงขนาดเล็กเป็นอาชีพหลัก วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ปรากฏออกมาเป็นอาชีพที่ผู้มาเยือนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ชุมชนบ้านแหลม-หน้าทัพเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่เหนียวแน่น และเป็นที่รวมแหล่งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนา ผู้คนในชุมชนก็มีความรักใคร่กันดี กลมเกลียว วิถีการเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและร่มเย็น ล้อมรอบด้วยป่าชายเลน และท้องทะเลอ่าวทองคำที่เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีค่าของชุมชน 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน เป็นการเที่ยวชมวิถีชุมชนหน้าทัพ หมู่ 7 ที่มีความ เป็นอยู่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ มีเสน่ห์ความเป็นมุสลิม ทั้งด้านวัฒนธรรมการแต่งกาย อาหาร  ศาสนสถานที่เป็นจุดเด่นของชุมชน คือ มัสยิดดารุลอามาน (มัสยิดสีชมพู) มัสยิดดารุลอามานบ้านหน้าทัพ เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจ ของศาสนาอิสลาม ของชุมชนหมู่ 7 บ้านหน้าทัพ ความโดดเด่นของตัวอาคารเป็นสีชมพู นั่งรถซาเล้ง ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอหางอวนบ้านหน้าทัพ 251 หมู่ที่ 15 บ้านบางตง เป็นการนำ “หางอวน” หรือยอดใบลานที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นมาทำ เป็นเส้นตากแห้งและทอเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการหาปลา โดยใช้ติดที่ปลายอวน   ได้นำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชีวิตประจำวัน เช่น หมวก กระเป๋า พวงกุญแจ กล่องทิชชู และกล่องใส่ของอเนกประสงค์ เป็นต้น จากคุณสมบัติของเส้นหางอวนที่มีความแข็งแรง คงทน เหนียว ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย และไม่เป็นเชื้อรา ทำให้ได้รับความนิยมของผู้คนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านมุสลีมะฮ์บ้านแหลม หมู่ 14 เป็นการเรียนรู้การ ทำเครื่องแกงกับกลุ่มแม่บ้าน  ที่รวมตัวกันทำพริกแกงโดยใช้วัตถุดิบที่ปลูกเองในชุมชนซึ่งสามารถส่งไป ขายที่ประเทศสิงคโปร์ เครื่องแกงที่นิยมคือ เครื่องแกงแพะ รับประทานข้าวมันทะเลเป็นอาหารของชาวประมงที่ทำกินง่าย ๆ ชุมชนบ้านหน้าทัพได้ประดิษฐ์ทำอาหารข้าวมันทะเลโคลน เพื่อสอดรับกับการเที่ยวชุมชน ข้าวหมกปลากะพง ขนมปะดา ทอดเทมปุระ  

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวรรค์ป่าชายเลน ป่าอเมซอนภาคใต้แห่งอ่าวทองคำ เป็นป่าโกงกางที่มีขนาดใหญ่และมีความ อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน  ล่องเรือจิบกาแฟแลตะวัน เรือประมงนำเที่ยว นำนักท่องเที่ยว ไปพักในแพกลางทะเลเพื่อชมดวงอาทิตย์ยามเช้า จิบกาแฟ ทานปาท่องโก๋ ข้าวมันแกง และปลูกต้นกล้าโกงกางป่าชายเลน เป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจและยั่งยืนตลอดไป

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กลุ่มวิสาหกิจบ้านสวนเกษตรวัลลีย์ เรียนรู้การทำสวนเกษตรการปลูกมัลเบอร์รี่ เสาวรส ผักสวนครัว ตลอดจนการแปรรูป น้ำผลไม้ การทำแยมมัลเบอร์รี่ การชำกิ่ง ตลอดจนการบำรุงรักษาดูแลเพื่อสามารถให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปงานไม้เจะเหลม
เป็นการร่วมกลุ่มกันของกลุ่มผู้ชายสูงวัยที่ร่วมกันแปรรูปจากผลิตภัณฑ์งานไม้จากเศษไม้ภายในชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น โคมไฟ ที่วางหนังสือ  ตู้ยาประจำบ้าน

บ้านสวนมะพร้าว บอนไซ เรียนรู้การทำมะพร้าวบอนไซ การทำสบู่น้ำมันมะพร้าว ตลอดจนการร่วมกิจกรรมการทำมะพร้าวสะกัดเย็นซึ่งเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาวัตถุดิบภายในชุมชน

สวนมัลเบอร์รี่ เก็บมัลเบอร์รี่สด ๆ จากต้น พร้อมชิมน้ำมัลเบอร์รี่ปั่นสดจากต้น เรียนรู้กรรมวิธีการปลูกและบำรุงต้นให้ได้รับผลผลิตที่สมบูรณ์และสามารถจัดการให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม