ร้านอาหารนัดพบยูงทอง จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้ง ๑๖๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ร้านอาหารนัดพบยูงทอง เป็นร้านอาหารชื่อดังของอำเภอตากใบ ที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางสายตากใบ-สุไหงโกลก เป็นร้านอาหารที่พระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จราชดำเนินทรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เสด็จมาเสวยที่ร้าน หรือ สั่งขึ้นโต๊ะเสวย ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
๒.๑ กุ้งต้มกะทิ
๒.๒ ปลากุเลาเค็ม
๒.๓ แกงส้มปลา
๒.๔ ใบเหลียงผัดไข่
๒.๕ น้ำพริกบูดู
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐ ๗๓๕๘ ๑๑๔๑
๕. ช่องทางออนไลน์ www.wongnai.com/restaurants/155101c-นัดพบยูงทอง-ตากใบ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้ง บ้านโต๊ะแดง หมู่ที่ 5 ถนนสุไหงโกลก-ตากใบ ตำบลปุโย๊ะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
 ๑.ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรภายใต้โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส รับผิดชอบงานทางด้านป่าไม้ ครอบคลุมพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งหมด ๑๒๕,๖๒๕ ไร่ ได้ดำเนินการตั้งปี ๒๕๓๓ โดยกรมป่าไม้ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่พรุที่จะดำเนินการจัดตั้งสำนักงานบริเวณคลองโต๊ะแดง ท้องที่บ้านโต๊ะแดง ตำบลปูโย๊ะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นสถานที่สำหรับศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ และความเพลิดเพลิน ในความหลากหลายของทรัพยากรป่าพรุธรรมชาติของประชาชนทั่วไป โดยใช้ชื่อ“ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร” และในปี ๒๕๓๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกให้ศูนย์แห่งนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมมายุ ๓๖ พรรษา และต่อมาในปี ๒๕๓๕ ศูนย์ฯ แห่งนี้ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตใช้ชื่อว่า “ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร”
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน ของทุกปี ๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ ไม่มี
๕. กิจกรรมพิเศษที่-น่าสนใจ
– นิทรรศการให้ความรู้
– เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1,200 เมตร
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 7320 6119
๗. ช่องทางออนไลน์ –
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ ศูนย์บริการนักท่อง เที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม