โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑.เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ เป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร มาทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยซ้ำซาก ณ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวม ดังนี้
๑. พัฒนาขุดลอกหนองอึ่งเพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลา
๒. พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ สภาพดิน โดบรอบหนองอึ่ง โดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้าง พลังทลายของดิน
๓. ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง เพื่อให้คนผู้กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน
โครงการฯ มีสถานที่ศึกษาดูงานที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ อาทิ การแปรรูปอาหารจากป่าชุมชน , การเพาะเห็ดไมคอร์ไรซาในกล้าไม้ยางนา , แปลงปลูกป่าสามอย่าง , ประโยชน์สี่อย่าง และห้องเรียนธรรมชาติป่าชุมชนดงมัน ๓,๐๐๖ ไร่ โดยผู้ที่ศึกษาดูงานจะได้เรียนรู้วงจรชีวิตของการเกิดเห็ดธรรมชาติหลากหลายชนิด เช่น เห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดระโงก และเห็ดที่สามารถรับประทานได้ชนิดอื่น ๆ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (ติดต่อโครงการฯ)
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เที่ยวได้ตลอดปี
ช่วงเวลาแนะนำ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
หมายเหตุ : ศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ ติดต่อโครงการฯ
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๔๕๗๓ ๗๐๑๐
๖.ช่องทางออนไลน์
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง-อันเนื่องมาจากพระราชดำริ-จังหวัดยโสธร
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑.วิมานพญาแถน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ เป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โดยได้เชื่อมโยงกับงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดยโสธร คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก อาคารพญาคันคากที่เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวนั้น สร้างขึ้น เป็นรูปร่างพญาคันคาก มีความสูง 19 เมตร พื้นที่รวม 835 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยพื้นที่จัดนิทรรศการจำนวน 5 ชั้น ได้แก่
ชั้นที่ 1 -ประวัติและที่มาในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
-time Line ตำนานพญาคันคากมหายุทธแดนอิสาน
-ห้องฉายภาพยนตร์ อนิเมชั่น 3 มิติ “มหายุทธแดนอิสาน”
ชั้นที่ 2 วงจรชีวิตของคางคก กายวิภาคและสรีระวิทยาของคางคก
ชั้นที่ 3 พิพิธภัณฑ์บั้งไฟจำลอง ตำนานและเรื่องราวของบั้งไฟ
ชั้นที่ 4 อัตลักษณ์เมืองยโสธร และแหล่งท่องเที่ยวยโสธร 9 อำเภอ
ชั้นที่ 5 ภาพสามมิติแหล่งท่องเที่ยว และจุดชมวิว
พิพิธภัณฑ์พญานาค
ก่อสร้างทอดยาวริมฝั่งลำน้ำทวน ด้านทิศเหนือของพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก อาคารกว้าง 12.50 เมตร ยาว 99 เมตร สูง 15-16 เมตร
มีแหล่งเรียนรู้ภายในอาคาร 5 โซน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันธรรมดา เปิด 10.00-16.00 น. หยุดวันอังคาร
เสาร์ อาทิตย์ เปิด 9.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม ประชาชนจังหวัดยโสธร คนละ 20 บาท
ประชาชนทั่วไป (ต่างจังหวัด) คนละ 40 บาท
เด็กนักเรียนยโสธร ฟรี นักเรียนต่างจังหวัด คนละ 20 บาท
ผู้สูงอายุยโสธร 60 ปีขึ้นไป (ฟรี)
ผู้สูงอายุต่างจังหวัด คนละ 20 บาท
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕. ช่องทางออนไลน์
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า(ชุมชนคุณธรรม วัดสิงห์ท่า)

ที่ตั้ง บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑. ชุมชนบ้านสิงห์ท่า มีการตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 250 ปี ปัจจุบันเป็นชุมชน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ชุมชนบ้านสิงห์ท่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรูปแบบอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่อยู่มาก เช่น ตึกโบราณ อาคารเรือนไม้สมัยเก่า ห้องแถวเก่า เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองแม่น้ำโขงทาง ฝั่งซ้ายในช่วงรัชกาลที่ ๖ และ ๗ อาคารลวดลายศิลปะที่อ่อนช้อยงดงาม โบราณสถานเก่าเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าสำคัญต่อการบอกเหตุการณ์การสร้างบ้านแปงเมืองวัฒนธรรมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
กิจกรรมโดดเด่นและสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน
๑) การตักบาตรย้อนยุคในงานถนนคนเดินเมืองเก่า 250 ปี
บ้านสิงห์ท่า
๒) ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
๓) ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า อาคารแบบโคโลเนียนสไตล์ (Colonail Style)
๔) พระธาตุพระอานนท์ และเยี่ยมชมหอไตรกลางน้ำ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)
๕) พระสุก ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง)
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕. ช่องทางออนไลน์
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ จังหวัดยโสธร

ชาวบ้านหนองซ่งแย้ ชุมชนคุณธรรมวัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ใช้ภาษาถิ่นอีสานในการสื่อสาร ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาคริสต์ รองลงมาคือศาสนาพุทธ ซึ่งชุมชนได้หลอมรวมวัฒนธรรมประเพณีของ ๒ ศาสนา ทำให้ชุมชนน่าอยู่ มีมนต์เสน่ห์ และน่าท่องเที่ยว

ชุมชนคุณธรรม วัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ มีวัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ โบสถ์ไม้ของคริสต์ศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีทางศาสนา มีวัดหนองซ่งแย้ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวพุทธในชุมชน และมีแลนด์มาร์กพญาแย้ใหญ่เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ (โบสถ์อัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้)
ศาสนสถานของคริสตชนในชุมชน มีโบสถ์ไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถือเป็น Unseen Thailand ที่ห้ามพลาด เป็นโบสถ์ไม้ศิลปะไทย กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๕๗ เมตร ใช้แผ่นไม้มุงหลังคา ๘๐,๐๐๐ ชิ้น และเสาไม้ขนาดต่าง ๆ มากถึง ๓๖๐ ต้น ส่วนใหญ่เป็นเสาไม้ตะเคียนและไม้แดง มีช่องแสงประดับกระจงสีสวยงาม 

วัดหนองซ่งแย้

พญาแย้
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดยโสธร รูปปั้นพญาแย้ขนาดใหญ่ ลำตัวยาว ๑๘ เมตร กว้าง ๔ เมตร ตั้งตะหง่าน อยู่ริมถนนสายวารีราชเดชเส้นทางระหว่างอำเภอกุดชุมไปอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในรอบ ๆ พญาแย้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของชุมชน อาทิเช่น ร้านข้าวหลามบ้านเฮา เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์เดซาแวล

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สระคำขอนดู่ , หนองค่าย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรแมวเก้าชีวิต
กิจกรรม : สนุกกับการเก็บผลผลิตทางการเกษตร อาทิเช่น ฝรั่ง มะละกอ ทำกิ่งเพาะชำ และสามารถนำผลผลิตติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ จำนวนรับต่อรอบ : ๕๐-๑๐๐ คน นางประไพร มิ่งขวัญ โทร. ๐๘ ๙๐๖๙ ๔๘๖๔

สวนแก้วตาใบ
กิจกรรม : สัมผัสชีวิตชาวสวน แนะนำการปลูกการใช้ปุ๋ยขี้ไก่ การตัดกิ่งชำ วิธีการตัดผลแก้วมังกร นำผลผลิตที่ได้ติดไม้ติดมือกลับบ้าน
ค่าบริการ : ๑๐๐ บาท/คน
ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง
นางเจียมใจ ตาสว่าง
โทร. ๐๘ ๙๕๐๘ ๖๕๖๓

ฐานการเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์พอเพียง
ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์พอเพียง นางนาคแก้ว คำสอน 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การทำหมอนกระดูก
ฐานการเรียนรู้การทำหมอนกระดูก สอยเข็มเย็บด้ายด้วยตนเอง สนุกเพลินเพลิน ทำสมาธิกับการทำหมอนกระดูก

ย่ามลายขิด
ฐานการเรียนรู้ย่ามลายขิด การทำพวงกุญแจย่ามหมอนขิด พร้อมรับย่ามขนาดจิ๋วเป็นของที่ระลึก

การร้อยลูกปัด
ฐานการเรียนรู้ ร้อยลูกปัด การร้อยลูกปัดหลากสี พร้อมรับพวงกุญแจเป็นของที่ระลึก

การแปรรูปผ้าขาวม้า
ฐานการเรียนรู้ แปรรูปผ้าขาวม้า กิจกรรมแปรรูปผ้าขาวม้า และรับของที่ระลึก

จักสานไม้ไผ่
ฐานการเรียนรู้ จักสานไม้ไผ่ กิจกรรมจักสาน ข้องเล็กด้วยไม้ไผ่

การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
ฐานการเรียนรู้ ไม้กวาดทางมะพร้าว กิจกรรมการทำไม้กวาดทางมะพร้าว

ทอเสื่อกก
ฐานการเรียนรู้การทอเสื่อกกเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทอเสื่อกก และฝึกทอสื่อกกด้วยตนเอง

การทอผ้าขิดยก ลายโบสถ์
ฐานการเรียนรู้ การทอผ้าขิด ย้อมสีธรรมชาติ ชมการสาธิตการทอผ้าขิดยกลายโบสถ์

การทำไม้กวาด ดอกหญ้า
ฐานการเรียนรู้ ไม้กวาดดอกหญ้า การทำไม้กวาดดอกหญ้า

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดสิงห์ท่า จังหวัดยโสธร

บ้านสิงห์ท่า มีประวัติการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๔ – ๒๓๕๖ มีกลุ่มคนที่เข้ามาหลายกลุ่ม หลากหลายชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาตั้งเมือง คือเจ้าเมืองรวมถึงไพร่พล กลุ่มคนเวียดนาม และกลุ่มคนจีนที่เข้ามาทำการค้าขาย โดยการเข้ามาตั้งถิ่นฐานดังกล่าวส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนที่มีความงดงามและมนต์เสน่ห์ที่น่าค้นหาของชุมชนแห่งนี้

ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่อยู่มาก เช่น ตึกโบราณ อาคารเรือนไม้สมัยเก่า ห้องแถวเก่า เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองทางฝั่งซ้ายในช่วงสมัยราชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ อาคารลวดลายศิลปะอ่อนช้อยงดงาม ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสิงห์ท่า
เป็นวัดเก่าแก่ ที่อยู่คู่ชุมชน เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ประดิษฐานหลวงพ่อสิงห์ฤทธิ์ปราบปวงมาร
ในพระอุโบสถ มีพระครูอนุรักษ์ วรดิตถ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร เป็นเจ้าอาวาส เป็นศูนย์กลาง และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)
วัดพระอารามหลวง (มหานิกาย) มีพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นเจ้าอาวาส
๑. ประดิษฐาน พระพุทธบุษยรัตน์ (พระแก้วหยดน้ำค้าง) พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดยโสธร
๒. พุทธวรนาถมหาธาตุยโสธร พระประธานในพระอุโบสถ
๓. พระธาตุพระอานนท์
๔. หอไตรกลางน้ำ

วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง)
วัดพระอารามหลวง (ธรรมยุติ) มีพระครูประสิทธิ์สีลคุณ เป็นเจ้าอาวาส มีหลวงพ่อพระสุก พระพุทธรูปปางสารวิชัย หรือปรางสะดุ้งมาร ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์พระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สุขินทริโย)

ศาลหลักเมือง จังหวัดยโสธร
ตั้งอยู่ ถนนอุทัยรามฤทธิ์ สร้างบูรณะเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ มีศิลปะแบบไทยประยุกต์ผสมจีน มีเสาหลักเมือง ๓ เสา

อนุสาวรีย์ พระสุนทรราชวงศา (สิงห์)
ประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ได้ก่อสร้างรูปหล่อจำลองเจ้าเมือง พระสุนทรราชวงศา (สิงห์) ประดิษฐานที่บริเวสวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ เขตเทศบาลเมืองยโสธร อยู่ท่างทิศตะวันตกของวัดสิงห์ท่า 

ชุมชนเมืองเก่า บ้านสิงห์ท่า
ตึกเก่าย่านชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า มีลักษณะเป็นตึกอิฐดินเหนียว มีรูปแบบศิลปะแบบจีนผสมยุโรป อาคารแบบโคโลเนียนสไตล์ (Colonail Sryle)

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนสาธารณะบุ่งน้อย บุ่งใหญ่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ทำบุญตักบาตรวิถีถิ่นวิถีไทย
ถนนคนเดิน เมืองเก่า บ้านสิงห์ท่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรม วัดสิงห์ท่า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร “วิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า (บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร) เป็นประจำทุกเช้าวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น.

ตลาดถนนคนเดินเมืองเก่า บ้านสิงห์ท่า
ถนนคนเดิน เมืองเก่า บ้านสิงห์ท่า ทุกวันเสาร์ ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม