Paper Art Thai จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้ง 38/162 หมู่ที่ ๒ ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ Paper Art Thai (ถ้ามี)
๒. ชื่อผู้ประกอบการ นายมานะ ทองสุข
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ โคฟไฟปลาโลมา
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากกระดาษเหลือใช้ ฉีกกรอบงานเปเปอร์มาเช่แบบดั้งเดิม โดดเด่นที่การคิดค้นเทคนิคเฉพาะ ทาให้ชิ้นงานมีผิวเรียบเนียนประดุจงานเซรามิค แต่มีน้ำหนักเบา ทนทาน สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ใช้สีเพ้นท์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านฝีมือช่างเขียนลายเฉกเช่นงานเขียนลายเบญจรงค์น้ำทอง หัตถศิลป์ขั้นสูงของจังหวัดสมุทรสาคร
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ โคมไฟปลาพะยูน
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากกระดาษเหลือใช้ ฉีกกรอบงานเปเปอร์มาเช่แบบดั้งเดิม โดดเด่นที่การคิดค้นเทคนิคเฉพาะ ทาให้ชิ้นงานมีผิวเรียบเนียนประดุจงานเซรามิค แต่มีน้ำหนักเบา ทนทาน สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ใช้สีเพ้นท์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านฝีมือช่างเขียนลายเฉกเช่นงานเขียนลายเบญจรงค์น้ำทอง หัตถศิลป์ขั้นสูงของจังหวัดสมุทรสาคร
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 0982 1259
๖. ช่องทางออนไลน์
http://www.paperartthai.com/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

สวนอาหารบ้านคุ้งน้า จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้ง ๕๑/๔ หมู่ ๖ ถนน บ้านบ่อ–บ้านแพ้ว ต. บ้านบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
1. ร้านอาหารริมคลองสุนัขหอนอยู่ในย่านบ้านบ่อ-บ้านแพ้ว สมุทรสาคร อาหารทะเลสด ๆ บรรยากาศดี สะดวกสบาย อาหารทะเล กับอาหารพื้นบ้าน มีล่องเรือทานอาหาร ราคาชั่วโมงครึ่ง ๓,๐๐๐ บาท (นั่งได้ ๒๐ คน) นั่งเรือชมทิวทัศน์ ทานอาหารไม่ได้ ๘๐๐ บาท เห็นสายน้าและต้นไม้เขียว และยังมีที่พักบ้านคุ้งน้ำ รีสอร์ท โรงแรม รีสอร์ท ราคาถูก น่าพักอีกแห่ง ที่พักบรรยากาศดี ที่แนวบูติค ห้องพักตกแต่งสวยงาม พร้อมด้วยความสะดวกสบาย
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนา
2.1 แกงส้มไข่ปลาริวกิว
2.2 ปลาทูต้มมะดัน
2.3 หอยพิมทอด
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๓๔๘๓ ๙๘๘๓
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook บ้านคุ้งน้ารีสอร์ท สมุทรสาคร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตาบลพันท้ายนรสิงห์ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
๑. อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ตาบลพันท้ายนรสิงห์ ณ บริเวณสถานที่ซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์หัวเรือพระที่นั่งของพระเจ้าเสือหัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ ซึ่งเป็นชาวบ้านนรสิงห์ (ปัจจุบันคืออำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง) รับราชการเป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (พระเจ้าเสือ) แห่งกรุงศรีอยุธยา ในคราวที่ คัดท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัย เมื่อเรือพระที่นั่งถึงบริเวณคลองโคกขาม คลองคดเคี้ยวมากเป็นเหตุให้หัวเรือชนกิ่งไม้ใหญ่ริมคลองโคกขาม ทาให้โขนเรือหักตกลงในน้า พันท้ายนรสิงห์กราบบังคมทูลพระเจ้าเสือให้ประหารชีวิตตามกฎมณเฑียรบาล พระเจ้าเสือทรงจาฝืนพระทัยตามพระราชกาหนด ที่วางไว้จึงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ และให้ทาศาลขึ้นสูงเพียงตา แล้วนาศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับหัวเรือพระที่นั่งเอกชัยที่หักขึ้นพลีกรรมไว้บนศาล เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่แสดงถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดี ภายในอุทยานเป็นที่ตั้งของศาลพันท้ายนรสิงห์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมศิลปากรได้กันพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณรอบศาล ๑๐๐ ไร่ จัดตั้งเป็นอุทยาณพันท้ายนรสิงห์ พร้อมสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมประกอบด้วย ศาลพันท้ายนรสิงห์หลังใหม่ (อาคารคอนกรีตทรงไทย) ภายในศาลมีรูปปั้นของพันท้ายนรสิงห์ขนาดเท่าคนจริง ในลักษณะท่ายืนถือไม้พาย แต่งกายแบบนายท้ายเรือสมัยกรุงศรีอยุธยา) เป็นที่นับถือของชาวบ้านเป็นอย่างมาก และเรือจาลองแบบโบราณที่ใช้ในขบวนเสด็จพระเจ้าเสือ หลักประหารพันท้ายนรสิงห์ และศาลเพียงตาพันท้ายนรสิงห์ และศาลเจ้าแม่ศรีนวล (คาดว่าสร้างขึ้นสืบเนื่องจากกระแสความนิยมในภาพยนตร์เรื่อง “พันท้ายนรสิงห์” ซึ่งเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล (เสด็จพระองค์ชายใหญ่) ได้ทรงนิพนธ์ “แม่นวล” เป็นตัวละครเพิ่มเติมขึ้น มาจากพงศาวดารเพื่อความสมบูรณ์ของภาพยนตร์
ศาลพันท้ายนรสิงห์เป็นศาลที่ชาวบ้านและผู้คนเคารพนับถือกันมาก โดยมักนารูปปั้นไก่มาถวายเพื่อขอพร รวมถึงมักจะมีผู้คนมาขอหวยขอพรต่าง ๆ จากสิ่งศักดิ์รอบศาลต่างๆ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐ ๓๔๘๗ ๑๕๗๘
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอานวยความสะดวก ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม