วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง 306 หมู่ 2 ชุมชนร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๑.สถาปัตยกรรมแห่งใหม่ที่โดดเด่นสะดุดตาคือวัดร่องเสือเต้น โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายมากนัก ความโดดเด่นของวันร่องเสือเต้นที่เห็นได้ชัดคือ วิหารวัดร่องเสือเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย นายพุทธา กาบแก้ว หรือที่คนรู้จัดในนาม สล่านก หลังจากที่จบการศึกษาใหม่ๆก็มีโอกาสได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการสร้างวัดร่องขุ่น จนได้ซึมซับศิลปะแนวพุทธศิลป์มาจากอาจารย์เฉลิมชัย วิหารวัดร่องเสือเต้นเป็นโทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับวิหาร โดยสีน้ำเงินฟ้าของตัววิหารนั้นแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เป็นความจริงตามหลักเหตุและผล เปรียบเสมือนดังท้องฟ้าที่สดใส เป็นศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่แฝงด้วยธรรมของพุทธองค์ ส่วนพญานาคที่อยู่หน้าวิหาร สล่านก ได้รับอิทธิพลจากศิลปะของอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี ที่เน้นลักษณะโครงสร้างที่เข้มแข็ง เขี้ยวเล็บแหลมคมดูน่าเกรงขาม แต่มีความอ่อนช้อยในแบบล้านนา ส่วนภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ สีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร ถัดไปเป็น “พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์” มีความสูง 20 เมตร โดยยอดขององค์พระธาตุได้บรรจุพระบรมสาริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงฆปริณายก วัดร่องเสือเต้นสร้างจากแรงศรัทธาผนวกการสืบสานศิลปะในเชิงพุทธศิลป์ของสล่านก ผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจทางศิลปะจากอาจารย์ถวัลย์และอาจารย์เฉลิมชัย จนเกิดเป็นวัดที่สวยสดงามตา
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา ๐๗.00 – ๒๐.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 2026 9038
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook : วัดร่องเสือเต้น Blue Temple

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง 47/1 ม.14 ถนนเชียงราย-เชียงของ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

1.ลักษณะอาคารเป็นเรือนสองชั้น ชั้นล่างเป็นคอนกรีต ชั้นบนเป็นไม้ ภายในอาคารส่วนชั้นล่างจะมี ห้องฉายภาพยนตร์ และห้องนิทรรศการประวัติความเป็นมาของชาวไทลื้อ บ้านศรีดอนชัย
ชั้นบนเป็นห้องแสดงนิทรรศการการทอผ้าโบราณมีอายุ ๑๐๐ ปี ของชาวไทลื้อบ้านศรีดอนชัยข่วงวัฒนธรรม เป็นลานกว้างสำหรับจัดแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทลื้อ กาด และศิลปะการแสดงต่าง ๆ
2.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.
3.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
4.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายสุริยา วงศ์ชัย
เบอร์โทรศัพท์ 08 9838 5724
5.ช่องทางออนไลน์
Facebook: พิพิธภัณฑ์ มรดกวัฒนธรรม ผ้าทอไทลื้อ – ลื้อลายคำ
6.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ข่วงวัฒนธรรมไทลื้อ เฮือนคำแพง

ที่ตั้ง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปิดบริการจัดขันโตกและการแสดงวัฒนธรรมไทลื้อ สามารถรองรับแขกได้ประมาณ ๒๐๐ ท่าน มีร้านค้าจำหน่ายผ้าทอไทลื้อจากช่างทอผ้าในชุมชน บ้านโบราณมีนิทรรศการของใช้และอุปกรณ์ทอผ้าโบราณของชุมชนบริเวณชั้นบนของบ้าน นอกจากนี้ยังเปิดบริการที่พักโฮมสเตย์อีกด้วย เจ้าของ นายเกษม อะทะวงษา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง หมู่ ๗ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑.เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ประชากรในชุมชนเป็นชาวไทลื้อ มีความเป็นเอกลักษณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภาษาไทลื้อที่ใช้สื่อสารกัน การแต่งกายด้วยผ้าทอไทลื้อที่ อีกทั้งยังมีการละเล่น ความเชื่อและพิธีกรรมที่แตกต่างกับที่อื่น เช่น พิธีกำบ่อ พิธีสืบชะตา เป็นต้น การแต่งกายของไทลื้อบ้านศรีดอนชัย แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยตัวเสื้อผู้หญิงจะมีลักษณะเป็นเสื้อผ่าอก ป้ายเฉียงด้านหน้า เอวลอย แขนยาว สวมใส่กับผ้าซิ่นที่มีลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ ผู้ชายจะสวมเสื้อแขนยาว แล้วสวมทับด้วยเสื้อกั๊กที่ปักลวดลายสวยงาม
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ – เปิดบริการทุกวัน
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายสมชาย วงศ์ชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ บ้านศรีดอนชัย ๐๘ ๙๕๖๐ ๑๙๐๘
๕.ช่องทางออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
– YouTube :https://www.youtube.com/watch?v=7x6udvLt8bQ
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์พระเจ้าเข้ากาด จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง วัดหลวง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑.พิพิธภัณฑ์พระเจ้าเข้ากาด รูปแบบสถาปัตยกรรมระฆังวัดหลวง ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดหลวง นับเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกแห่งที่สำคัญในอำเภอเชียงของ เป็นสถานที่จัดเก็บและแสดงโบราณวัตถุ รวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ ตามที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแล้ว จำนวน 16 องค์ เป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์หลายขนาด อาทิ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 25 นิ้ว สูง 35 นิ้ว จำนวน 10 องค์ พระพุทธรูปองค์เล็ก ปางต่างๆ ขนาดหน้าตักกว้าง 16 นิ้ว สูง 24 นิ้ว จำนวน 6 องค์ เช่น พระเชียงแสนแช่ พระสิงห์ พระสำเภา เป็นโบราณวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจ มีการขุดพบที่ดอยพระเจ้าเข้ากาด ซึ่งอยู่ห่างจากวัดหลวงประมาณ ๑ กม. สันนิฐานว่าในอดีตอาจเป็นแหล่งสร้างพระที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา เมื่อประมาณ 700 – 1,000 ปีที่ผ่านมา
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ ไม่มี
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 2199 3984
๕.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : วัดพระเจ้าเข้ากาด วัดหลวง

๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ / ทางลาด /ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

พอใจ ข้าวซอยไก่ จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง ถนนเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๑.ร้านพอใจ ข้าวซอยไก่ ขึ้นชื่อด้วยเมนู ข้าวซอยไก่กะทิ ที่เน้นความเข้มข้นของน้ำแกง ราดกะทิ ให้รสชาติออกมัน ซึ่งข้าวซอยเค้ามีเลือกทั้งแบบ ข้าวซอยกุ้งกะทิ หรือ ข้าวซอยปลากะทิ ก็รสชาติเยี่ยมไม่แพ้กันอีกเมนูคือ ก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยว รูปร่างหน้าตาคล้ายกับขนมจีนน้ำเงี้ยว อัดแน่นไปด้วย มะเขือเทศ เลือด ตามแบบฉบับน้ำเงี้ยว
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
– ข้าวซอยไก่กะทิ
– ก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยว
– ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
ทุกวันเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5371 2935, ๐๖ ๑๗๙๘ ๑๗๖๗, ๐๘ ๑๙๘๐ ๓๘๔๘
๕.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : ร้านพอใจ ข้าวซอยไก่ @เจ็ดยอด Chiang Rai