ชุมชนคุณธรรมบ้านบุ่ง จังหวัด พิษณุโลก

บ้านบุ่ง เป็นชุมชนขนาดกลาง ก่อตั้งเมื่อประมาณ  พ.ศ. 2486 ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านมีลักษณะเป็นบุ่ง ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง ที่เป็นแอ่งหรือมีน้ำล้อมรอบ จึงเป็นที่มาใช้เรียกเป็นชื่อหมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน ชุมชนดั้งเดิมหมู่บ้านส่วนใหญ่ มีเชื้อสายมาจากชาวพื้นเมืองดั้งเดิม ปัจจุบันภายในชุมชนมีชาวบ้านจากชุมชนอื่น ๆ  เข้ามาอยู่อาศัยเป็นบางส่วน  ชาวบ้านส่วนใหญ่สื่อสารกันโดยใช้ภาษาพื้นเมืองมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย

เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการหมู่บ้านที่ดี โดยเน้นความสะอาดในหมู่บ้านเป็นหลัก “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านน่าดู”อยู่กันแบบพี่แบบน้อง คนในหมู่บ้านความรักความสามัคคี พึ่งพาอาศัยกัน  “เราล้อมรั้วด้วยหัวใจ ครอบครัวสดใสเพราะปลอดยา บ้านเอี่ยมสะอาดตา ทุกหลังคาไร้โรคภัย”

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดผ่องนพาราม
วัดผ่องนภาราม ตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 เดิมชื่อวัดผ่องศรีนพรัตน์ อยู่ริมน้ำน่าน ซึ่งตาผ่อง ยายนพ เป็นผู้ถวายที่ดินสร้างวัด นำโดยหลวงปู่หลง พุทธญาโณ ท่านเป็นเป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้นใกล้แม่น้ำ ต่อมาเกิดน้ำกัดเซาะตลิ่งข้างวัด เสียหายมาก จึงย้ายวัดมาสร้างฝั่งตรงข้ามถนน โดยมีนายพรหม ใหญ่โต ถวายที่ดินสร้างจนถึงปัจจุบัน

บ้าน 100 ปี

บ้านเลขที่37 หมู่ที่5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูง มีเสาเรือนทั้งสิ้น 57 ต้น ปัจจุบันเป็นบ้านของ นางทองชุบ มาจันทร์ อายุ 77 ปี เป็นทายาทรุ่นที่ 3
ของบ้านหลังนี้ อาศัยอยู่เพียงลำพัง และดูแลรักษาคงรูปแบบเดิมไว้ให้ลูกหลานได้ดูและศึกษา

ศาลเจ้าพ่อ ร่มขาว
เป็นศูนย์รวมใจเคารพกราบไหว้ ของคนในหมู่บ้านชุมชน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองคนในหมู่บ้านชุมชนให้ปลอดภัยจากภยันตรายต่าง ๆ และบันดาลสิ่งที่พึงปรารถนาให้แก่ คนในชุมชน ชาวบ้านจะมีการเลี้ยงเจ้าพ่อร่มขาว ในช่วงเดือน 6 หรือวัน พืชมงคลของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านเริ่มเพาะปลูก มีความเชื่อว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เพาะปลูกไปนั้น จะอุดมสมบูรณ์

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวแม่น้ำน่าน
เป็นจุดชมวิวแม่น้ำน่านหน้าวัดผ่องนภาราม จะมีหอสูงสำหรับชมวิว จะมองเห็นบรรยากาศของสวนน้ำ รีสอร์ท คุ้งน้ำ และสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณนี้ได้อีกด้วย

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบุ่ง
ปีพ.ศ. 2554 อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้คัดเลือกให้บ้านบุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีภิรมย์ เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย ในการพัฒนา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ ซึ่งอยู่ในที่ทำการกำนันณรงค์ จันทร์ชื่น เป็นสถานที่ประชุมของหมู่บ้าน และได้ร่วมกันคัดเลือกครอบครัวพัฒนาขึ้นมา 30 ครัวเรือน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้อาคารเอนกประสงค์แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ และได้มีพัฒนากร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจากอำเภอพรหมพิราม มาอบรมให้ความรู้ หลังจากนั้นได้นำ 30 ครัวเรือนพัฒนาไปศึกษาดูงานที่ หมู่ 9 คลองมะแพลบ บ้านทุ่งน้ำใส  หมู่ 11 ตำบลดงประคำนครสวรรค์ สุโขทัย ฯลฯ 

วิถีชุมชนกับอาชีพเกษตรตามฤดูกาล
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดูวิถีชีวิตชุมชนกับอาชีพเกษตรตามฤดูกาล 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมสังสรรค์ภาคกลางคืนกับกิจกรรมบรรยากาศย้อนยุค ชิมอาหารพื้นถิ่น
ลานสวนสัก หน้าวัด ผ่องนภาราม เป็นกิจกรรมบรรยากาศย้อนยุค คือทั้งนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
และคณะต้อนรับจะแต่งกายชุดลายดอกมีดนตรีย้อนยุค นั่งทานอาหารพื้นถิ่น ที่เราจัดเป็นซุ้ม ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกรับประทาน

กิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์
หน้าบ้านพักโฮมสเตย์ หรือบริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ เจ้าของบ้านโฮมสเตย์จะเตรียมของสำหรับใส่บาตรไว้ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะรอพระมาบิณฑบาตในตอนเช้าเพื่อเสริมสิริมงคล

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
บริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ มีการบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะเชิญผู้สูงอายุ
ปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้านมาเป็นคนผูกและให้พร พร้อมทั้งมีหมอขวัญ มาทำพิธีเชิญเหล่าเทพยดามาเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในงาน

กิจกรรมท่องเที่ยวดูวิถีชีวิตชุมชน
ภายในหมู่บ้าน และชุมชนใกล้เคียง ให้นักท่องเที่ยวขึ้นรถอีแต๋น  (รถทางการเกษตร) แล้วเดินทางไปยังฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ทางชุมชนได้จัดเตรียมไว้ สัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิตชุมชน และยังสามารถเดินทางไปยังชุมชนใกล้เคียง ถ้าหากนักท่องเที่ยวสนใจ 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม