พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี จังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง 80 หมู่ 8 ค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
๑. เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 6 ห้อง ดังนี้
ห้องที่ 1 จัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ
ห้องที่ 2 ห้องแนะนำปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ
ห้องที่ 3 ห้องคลังโบราณวัตถุ
ห้องที่ 4 ห้องเรือและวิถีชีวิตชาวเรือ
ห้องที่ 5 ห้องของดีเมืองจันท์
ห้องที่ 6 ห้องบุคคลสำคัญ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
พุธ-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
– ชาวไทย 20 บาท /ชาวต่างชาติ 100 บาท
– นักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่เสียค่าเข้าชม
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0 3939 1431
๕.ช่องทางออนไลน์-
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยวร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม